Zoek op de website

Agenda

11decLezing door Jonn van Zuthem naar aanleiding van zijn vorig jaar verschenen boek: Harde Grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen, 1813-1945.

Eind september vorig jaar (2012) presenteerde hij zijn langverwachte boek Harde grond over de kerkelijke verhoudingen in de provincie Groningen, 1813-1945. Alle betrokkenen, zowel zij die binnen als zij die buiten het verband van de lange tijd dominante hervormde kerk opereerden, passeren erin de revue. Van de lotgevallen van provinciale en plaatselijke kerkbestuurders; collatoren en kerkvoogden; predikanten en kosters; voorgangers en evangelisten; rijke boeren en arme landarbeiders; lidmaten en doopleden tot en met die van diakenen en bedeelden

Groningen was lange tijd een uitgesproken protestants gewest. De overgrote meerderheid van de bevolking was calvinistisch, een kleine minderheid rooms. Wanneer de kerkelijke ontwikkeling van de provincie in de periode 1813-1945 in een grafiek wordt weergegeven, dan vallen drie lijnen onmiddellijk op: een neergaande die de gestage teloorgang van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) laat zien en twee opwaartse van groepen die deze volkskerk verlieten: de orthodoxe ‘gereformeerden’ en de van hun geloof gevallen ‘onkerkelijken’. Aan de hand van veel cijfermateriaal - waarin de gehele provincie in kaart is gebracht - en enige casestudy’s is gepoogd een zo representatief mogelijk beeld te schetsen.

Wie de gelijkenis van de zaaier kent - die zijn zaaigoed onder meer op steenachtige bodem en tussen doornen zag terechtkomen -, die weet hoe moeilijk het is om Gods Woord in de harten van mensen te laten nestelen. De titel van zijn boek/de lezing is om meerdere redenen van toepassing op het kerkelijk leven in de landbouwprovincie Groningen, waar leden van de boerenstand in veel gemeenten de dienst uitmaakten.

Jonn van Zuthem studeerde nieuwste geschiedenis in Nijmegen en kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen. In 2001 promoveerde hij op ‘Heelen en halven’ Orthodox-protestantse voormannen en het ‘politiek’ antipapisme in de periode 1872-1925. De laatste jaren is hij vooral actief op het terrein van de regionale geschiedenis. Zo schreef hij twee hoofdstukken in het laatste deel van de driedelige Geschiedenis van Groningen (2009).

Plaats: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen
Aanvang: 20.00 uur (gebouw open om 19.30 uur
Toegang: Deze lezing wordt georganiseerd door NGV afd. Groningen, Vereniging Stad & Lande en de Groninger Archieven en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.
Nadere informatie: Groninger Archieven, tel. (050) 599 2000

« Terug naar de agenda