Zoek op de website

Overzicht


III en IV Monniken en Ridders / Staten en steden (500-1500)


Kerken Onderhoud en restauratie Documenten over het onderhoud en de restauratie van de Walfriduskerk te Bedum.
    Restauratietekening van de toren van Noordwolde, 1970.
  Prenten en tekeningen Tekeningen, dwarsprofielen en oppervlaktetekeningen van de Walfriduskerk, ca. 1900.
    Prent van de kerk van Noordwolde in de 18e eeuw.
    Prent van de kerk van Zuidwolde anno 1734.
    Prenten van de Walfriduskerk, ca. 1700 en ca. 1750
    Prent van de kerk van Onderwierum, ca. 1900.
  Lidmaatgegevens Doop- trouw- en begraafregisters, 17e - 20e eeuw
    Statistisch overzicht van de parochie Maria ten Hemelopneming Bedum, met informatie over aantal leden, dopen, huwelijken, etc., 1955- 1964.
  Barthold Entens Juridische stukken over het tweegevecht tussen Barthold Entens en Wigbolt van Ewsum op het kerkhof bij de Walfriduskerk van Bedum in 1547 (zie ook onder ‘bibliotheek’).
    Prent (ca. 1760) met voorstelling van de dood van Barthold (‘Bartel’) Entens op 27 mei 1580 (zie ook de ‘Canon van Groningen’ op www.hetverhaalvangroningen.nl).
  Overige afbeeldingen Foto’s van de toren van de Walfriduskerk vóór (ca. 1906) en na de restauratie (ca. 1943-1958) en een dorpsgezicht van Bedum met drie kerken, 1930. Zie voor deze en andere afbeeldingen www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Walfridus van Bedum; een duizend jaar oude Groninger overlevering - R.W.M. van Schaïk (1985). Zie voor Walfridus ook de Canon van Groningen Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum - R.W.M. van Schaïk (2002). Rijksmonumenten in de gemeente Bedum, Noordwolde, Onderdendam Zuidwolde - M.C.J. Pastoor (2002). Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente, vol. 8 (2004), pag. 12-20 (verhaal over het gevecht tussen Barthold Entens en Wigbolt van Ewsum door R. Hoogenberg).
Borgen en steenhuizen Borg Alma Bekendmaking van de verkoping van de borg Alma, 1675. Aankomsttitels (rechten en plichten die samenhang met het bezit) van de borg Alma, 1616-1644.
  Borg Schultinga Verzegeling waarbij Jr. Henric van Steenhuise van Folkerda en kapitein Gerlacus Verruci de gerechtigdheden (rechten) van borg Schultinga verdelen, 1676. Akte van overeenkomst over de bediening van een schepperij (onderafdeling van een zijlvest/ waterschap) van Innersdijk, tussen Henric van Steenhuise van Folkerda, Bernhard van Berum van Thedema en Gerlacus Verucci van Schultinga, 1678. Boedelinventaris van Anje Jelmers en Menke Jans op Schultinga te Bedum, 11-10-1805 (Schultinga was toen een grote boerenhoeve, in 1732 gebouwd net ten zuiden van de vroegere borgplaats.
  Borg Folkerda Testament van Joost Jan van Golstein en Geertruida Juesta Clant, heer en vrouwe van Oud- en Nieuw Folkerda te Bedum, 1780.
  Afbeeldingen Tekeningen van de borg Schultinga (1730), de borg Alma, de borg Folkerda (1730), de borg Noordwolde (z.d.) en van de borg Beyum (18e eeuw); tekeningen en plattegronden van de boerderij Alma aan de Wolddijk 784 in Bedum (1941), een plattegrond van de borg Folkerda (1732), foto’s van de boerderij Alma (1971) en van de boerderij Schultinga, 1971.
  Bibliotheek De Ommelander borgen en steenhuizen – W.J. Formsma e.a. (1973) ‘Grafstenen in en bij de Walfriduskerk te Bedum: graven van borgbewoners’ – G.J.D. Visser in: Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum, vol. 3 (1997), pag. 21-24.

Fotoviewer

Toren van de Walfriduskerk voor de restauratie (ca. 1906)
Toren van de Walfriduskerk voor de restauratie (ca. 1906)
Dorpsgezicht van Bedum met drie kerken, 1930.
Dorpsgezicht van Bedum met drie kerken, 1930.
Bekendmaking van de verkoping van de borg Alma, 1675.
Bekendmaking van de verkoping van de borg Alma, 1675.
Aankomsttitels (rechten en plichten die samenhangen met het bezit) van de borg Alma, 1616-1644
Aankomsttitels (rechten en plichten die samenhangen met het bezit) van de borg Alma, 1616-1644
Boedelinventaris van Anje Jelmers en Menke Jans op Schultinga te Bedum, 11-10-1805.
Boedelinventaris van Anje Jelmers en Menke Jans op Schultinga te Bedum, 11-10-1805.
Tekening van de borg Alma, 1730.
Tekening van de borg Alma, 1730.
Prent (ca. 1760) met voorstelling van de dood van Barthold Entens op 27 mei 1580.
Prent (ca. 1760) met voorstelling van de dood van Barthold Entens op 27 mei 1580.

VII Pruiken en revoluties (1700-1800)


Kerstvloed Schade door de vloed Opgave van de schade aangericht door de vloed, 1718.
    Memorie over de schade van de kerstvloed, 1718.
    Lijst van slachtoffers van de Kerstvloed, 1718.
  Herstel dijken Herstel van de dijken (met kaartjes), 1718- 1720.
    Journaal van Thomas van Seeratt inzake de toestand en verbetering van de dijken, 1716- 1721.
  Bibliotheek De kerstvloed van 1717: oorzaken en gevolgen van een natuurramp – T. Ufkes (1984).

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Algemeen Schoolmeesterrapporten (allerlei gegevens over de streek) van de dorpen Bedum, Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde, 1928
    Gemeenteverslagen van 1851-1929 (1886 ontbreekt).
    Persoonsgegevens in akten van de Burgerlijke Stand, 1811- en in de Bevolkingsregisters, 1830-1939.
    Bouwvergunningen, 1916-1948 en hinderwetvergunningen, 1915-1973.
  Specifiek  
  Inwoners Lijst van inwoners van dorp Bedum (wijk A) in 1900.
    Tabel met het aantal inwoners per dorp van 1795-1990.
    Woningtellingen over de jaren 1919, 1921, 1947-1966.
  Bedeling en armenzorg Stukken betreffende de bedeling in 1885.
    Lijst met bedeelden (met toegekende bedragen), 1899.
    Reglement van de Nabergilde in Bedum, 1825 met beschrijvingen van de taken van buren ingeval van ziekte, overlijden, e.d.
  Bedrijvigheid en ambachten Boedelinventaris van de eigendommen van Joghem Jans, winkelier te Onderdendam 17-12-1790.
    Openingsrede Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid in Onderdendam, 1834.
    Documentatiemateriaal van de middenstand in Bedum.
    Vergunning verleend voor het uitoefenen van het beroep van kleermaker, 1938.
    Instructie voor de ophaler van fecaliën, 1921.
    Instructie voor de aansteker van straatlantaarns, 1876.
    Brief- en rekeninghoofden van bedrijven uit Onderdendam, 1e helft 20e eeuw.
    Lijsten met ambachtslieden, fabrikanten, detailhandelaren, werkzame personen (namen en adressen) per bedrijfstak in de gemeente Bedum, 1949-1963.
    Gemeentegids van de gemeente Bedum, met allerlei informatie en advertenties, 1975-1976.
  Onderwijs (verbouw)tekening (uit bouwvergunning) van de gereformeerde lagere school (‘school met de Bijbel’) aan de schoolstraat te Bedum, 1986.
  Wegen Tekening van een tolhuis aan de weg Groningen-Ulrum bij Onderdendam, z.d. (scan 20).
  Kaarten Kaart van Bedum uit 1661.
    Kadasterkaart van Bedum, 1828.
  Film Film: ‘Winter 1979’, met o.a. Onderdendam, te bekijken via www.gava.nl of via www.groningerarchieven.nl.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van de kruidenierswinkel van weduwe H. van de Riet aan de Achterweg te Onderdendam (1973), van de Oude Rechtplaats te Onderdendam (1973) van het tolhuis met tolhek (ca. 1930), een dorpsgezicht van Onderdendam (ca. 1935) en een villa te Onderdendam (1924).
  Bibliotheek ‘Beschrijving van het waterschapshuis te Onderdendam: middelpunt van Hunsingo’ (brochure) - P.L. de Vrieze.
    ‘Onderdendam, middelpunt van Hunsingo’ - A.L. Hempenius.
    ‘De boeskoolboer, vergane glorie van Zuidwolde’ - S. de Groot in: ‘Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum’, vol. 7 (2003), pag. 2-9.
    ‘Uldernadomme, historische benaming voor Onderdendam’ – J. Lutjeboer in: ‘Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum’, vol. 3 (1997), pag. 2-6.
    ‘Een rondwandeling door Onderdendam aan het begin van de twintigste eeuw’ – A. Brakema in ‘Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum’, vol. 6 (2002), pag. 7-16.
    ‘Herbouw molen Onderdendam’ – B.D. Poppen in: ‘De Zelfzwichter’, vol. 12 (2008), pag. 3-6.
    ‘De Krimstermolen te Bedum’ – L. Groenewold in: ‘Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum’, vol. 5 (2001), pag. 3-11.
    ‘Zestig jaar geleden ruim twintig autobusdiensten langs Boterdiep’ in: Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 1 juni 1985, pag. 18.
Landbouw Landbouwproducten Lijsten met te verbouwen gewassen uit de jaren 1913-1915, 1918 en 1930-1940 (naast vermelding van de bekende gewassen ook namen van vrijwel verdwenen producten als geel mosterdzaad, vlas en tabak; met namen van de boeren).
  (statistische) gegevens uit de gemeenteverslagen Over de periode 1851-1929 per jaar informatie over toestand van de landbouw in de gemeente (met lijsten van in de gemeente verbouwde gewassen).
  Boedelinventaris Boedelinventaris van boer Jacob van Calcer en Martje Pieters te Bedum, 1801.
  Afbeeldingen Voor afbeeldingen van boerderijen in de gemeente Bedum zie www.beeldbankgroningen.nl.
Waterwegen (Boterdiep) Waterbeheer Folder van het waterschap Hunsingo, 1975.
    Zuivering van het afvalwater binnen Hunsingo, [2e helft 20e eeuw].
  Beurtvaart Tabellen met tarieven en dienstregelingen van de beurtvaart, 1825-1864.
    ‘De Bode: gids van vervoermiddelen van alle geregelde bodebeurtvaart en autovrachtdiensten’, 1939-1970 (met tijden, tarieven en advertenties).
  Scheepsjagers Voorwaarden voor gebruik van de trekweg langs het Boterdiep, 1600.
    Lijst van scheepsjagers, 1923; schepen zonder zeilen werden voortgetrokken door paarden en mensen).
    Vergunningen van scheepsjagers met naam en plaats, z.d.
  Kaarten en tekeningen Dwarsprofielen van het Boterdiep om elke vijftig meter.
    Kaart van het Trekdiep en de Kleiweg van Onderdendam naar Warffum, 1825.
  Bruggen Stukken betreffende de brug in Onderdendam, 1472-1538.
    Tekeningen van verschillende bruggen in de gemeente, waaronder de houten draaibrug te Onderdendam (1862) en de basculebrug te Bedum, 1861, 1882 en 1905.
    Tekening van de brugwachterwoning bij de Ellerhuizer draaibrug, 1888.
  Schippers Gegevens over de situatie van schippers in 1931 (met o.m. gegevens over inkomen).
  Scheepvaart in WO II Oorlogsmaatregelen in de scheepvaart, 1940.
  Afbeeldingen Tekening Beckeringh van het Zijlvester- of Waterschapshuis te Onderdendam (z.d.), een foto van het ‘Waterschapshuis’ te Onderdendam (1973), een geschilderd dorpsgezicht van Bedum, gezien vanaf het Boterdiep (ca. 1905-1940), een dorpsgezicht van Bedum, gezien vanaf het Boterdiep (ca. 1975), klapbruggen over het Boterdiep in Bedum (1925 en 1927) en een ‘hoogholtje’ in Onderdendam, 1975.
  Bibliotheek ‘De taken van het waterschap’, in: ‘Waterschap Hunsingo’, uitgegeven door het Waterschap Hunsingo, pag. 7-16.

IX Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Bedrijven Zuivelfabriek Bedum Diverse gegevens over de Coöperatieve fabriek van melkproducten in Bedum (met fabrieken in Bedum, Loppersum, Uithuizen en Den Hoorn), zoals het aantal leveranciers, producten in 1920 (boter, halfvette melk, melkpoeder, enz.), informatie over de stoomaandrijving en de brochure ’50 jaar DOMO’ uit 1988.
    Tekening (uit bouwvergunning) van de directeurswoning van de DOMO-fabriek, 1920.
  Margarineproductie Verzoeken tot verlening van een vergunning voor de productie van margarine in een werkplaats aan de Grootestraat 23 (1908) en het Boterdiep 508 (met plattegronden van de werkplaatsen).
  Steenfabriek Onderdendam Diverse stukken (krantenartikelen, foto’s e.d.) over de steenfabriek te Onderdendam.
  Gasfabriek te Bedum Verbouwtekening van de gashouder van de gasfabriek te Bedum, 1924.
    Prentje Assepoester uit brochure over gasgebruik, 1934.
    Boekje met liedjes en versjes over de voordelen van het gebruik van gas, z.d.
  Rijwielenfabriek ‘Veeno’ Tekening (uit hinderwetvergunning) van rijwielenfabriek ‘Veeno’ te Bedum, 1917.
  Afbeeldingen Foto’s van de Coöperatieve fabriek van melkproducten (1930 of 1931), steenfabriek ‘De Nijverheid’ (1922), DOMO-fabriek met directeurswoning (1975) en de Stadsweg met melkbussen langs de kant, 1975. Zie voor meer afbeeldingen www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Diverse artikelen over de melkfabriek in Bedum (DOMO) in: ‘Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum’ (2001-2002).
Vervoer Trein Bewijs van aandelen (op naam van de gemeente) van de Spoorwegmaatschappij Woldjerspoor en Stoomtramwegen in midden en noordelijk Groningen, 1923.
    Treintarieven voor de lijn Groningen-Roodeschool (voorbeeld: in 1910 kostte een enkele reis Groningen-Roodeschool in de derde klasse 31 cent).
    Kaarten van Groningen met daarop ingetekend de geplande spoorwegen, 1915.
    Diversen stukken, zoals treinkaartjes, dienstregelingen en vrachtprijzen van de spoorwegen.
  Bus Dienstregeling autobusdiensten, z.d. en ‘Noordelijke reisgids van de autobusdiensten in Noord-Nederland’, 1935.
  Afbeeldingen Verschillende opnamen van station Bedum en een foto uit 1912 gemaakt bij de opening van de Auto-Omnibusdienst Onderdendam zijn te vinden op www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek ‘Spoorwegen in Groningen’ – S. De Boer-Sap.
Tweede Wereldoorlog en joden Algemeen (documentatie) Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingfolders, etc.
    Diverse affiches, bijv. propaganda (‘De NSB strijdt voor vrijheid, arbeid en brood’) of geboden en/of bekendmakingen (‘verboden te dansen’). De affiches zijn te bekijken via www.groningerarchieven.nl (zoeken op trefwoord via de homepage).
  Verzet Systeemkaarten van personen uit het verzet. Eveneens via www.groningerarchieven.nl.
  Film ‘Verzet in Groningen’, 1980 (als voorbeeld van verzet tijdens de oorlog).
    ‘Het offer’: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers, 1946 (tijdsbeeld), te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Joods leven in Groningen 'Jeuden in Grunn' (zie www.kunststationcultuur.nl en www.ovcg.nl) met leskist en themasite www.jodeningroningen.nl.
  Maatregelen tegen Joden Lijst met joodse inwoners in de gemeente Bedum, 1941.
    Lijst van gebouwen en inrichtingen in de gemeente Bedum waar joden niet meer mochten komen, 1941.
    ‘Bewijs dat meneer Meijer zijn fiets heeft ingeleverd’, 1941.
    Correspondentie over de in beslagname van de woning van een joods echtpaar in Bedum (het huis werd meteen weer bewoond) en de opgave van de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de ontruiming van deze woning (bijna 90 gulden), 1943.
  Oorlogsslachtoffers Lijsten met oorlogsslachtoffers uit de gemeente Bedum (omgekomen in Duitse werkkampen, gesneuveld in mei 1940, gefusilleerd of omgebracht in concentratiekampen), 1945-1955.
  NSB’ers en collaborateurs Mededelingen aan verschillende personen (NSB’ers en collaborateurs) dat hen het kiesrecht is ontnomen, 1946-1948.
  Afbeeldingen Gebrandschilderde herdenkingsramen in het gemeentehuis met tekst voor hen die vielen (1973) en een door oorlogsgeweld beschadigde boerderij, 1945.
  Bibliotheek 'Voedselvoorziening in Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog' – L. Flapper.
    ‘De bevrijding van Bedum’ – P. Kuiper- van Nimwegen in: ‘Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum’, vol. 10 (2006), pag. 29-31.
    ‘Het geheim’ – Max Lerk in: ‘Zo as ’t was: tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum’, vol. 10 (2006), pag. 33-35.
    Krantenartikelen over gebeurtenissen in Bedum tijdens WO II.