Zoek op de website

Overzicht

I  Jagers en boeren (3000 v. Chr.)

Hunebedden Hunebed Noordlaren Bevelschrift voor intact laten van een hunebed in Noordlaren, vanwege de historische waarde 1801
    Schematische tekening van het hunebed in Noordlaren, met afmetingen door archeoloog A.E. van Giffen, [1925].
    Historische kaart van Haren, met daarop o.a. het hunebed in Noordlaren 2008 (bij de kaart hoort een uitgebreide toelichting met informatie over verschillende cultuurhistorische onderwerpen).
    Prent van het hunebed te Noordlaren, ca. 1760.
    Afbeelding van het hunebed te Noordlaren, 1981 (via www.beeldbankgroningen.nl).
  Hunebedden Appèlbergen en Glimmer (en Onner) Es (verdwenen) Krantenknipsels over de ontdekking van het hunebed in Appèlbergen in november 1969, met gegevens over het hunebed en over voorwerpen die er bij werden gevonden 1969-1992.
  Bibliotheek ‘Het hunebed G1 te Noordlaren’ - J.A. Bakker, in: Groninger Volksalmanak (1982/83), pag. 115-119.
    ‘De hunebedden op de Glimmer Es’ - J. N. Lanting, in: Groninger Volksalmanak (1974/75), pag. 167-180.
    ‘De Hunebedbouwers’ - L. P. Kooijmans, J.H. Isings in: Frits van Oostrom, Historisch Tableau (Amsterdam 1998) 16-21, met o.a. schoolplaat, met daarbij een uitleggende tekst. NB. Zie voor overzichtelijke (algemene) informatie ook www.hunebedcentrum.nl.

Fotoviewer

Tekening van een verbouwing van het Huis te Glimmen, 1934-1935
Tekening van een verbouwing van het Huis te Glimmen, 1934-1935
Tekening van een verbouwing van het Huis te Glimmen, 1934-1935
Tekening van een verbouwing van het Huis te Glimmen, 1934-1935
Tekening van een verbouwing van het Huis te Glimmen, 1934-1935
Tekening van een verbouwing van het Huis te Glimmen, 1934-1935
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen, 1881
Rijksstraatweg te Haren
Rijksstraatweg te Haren
'Huize Weltevreden' Rijksstraatweg 4, 1975
'Huize Weltevreden' Rijksstraatweg 4, 1975
'Huize Weltevreden' Rijksstraatweg 4, 1975
'Huize Weltevreden' Rijksstraatweg 4, 1975
Tekening van de Hortus 1929-1934
Tekening van de Hortus 1929-1934
Het schathuis van Huis te Glimmen
Het schathuis van Huis te Glimmen
Het schathuis van Huis te Glimmen
Het schathuis van Huis te Glimmen
Kaart van verkavelde landen, 1912 (uit Robasatlas)
Kaart van verkavelde landen, 1912 (uit Robasatlas)
Een kapiteel van het klooster
Een kapiteel van het klooster
NH kerktoren voor de restauratie
NH kerktoren voor de restauratie
NH kerktoren voor de restauratie
NH kerktoren voor de restauratie
Toestand van de gemeente, 1854, hoofdstuk XII pag. 16
Toestand van de gemeente, 1854, hoofdstuk XII pag. 16
Toestand van de gemeente, 1854, hoofdstuk XII pag. 17
Toestand van de gemeente, 1854, hoofdstuk XII pag. 17
Toestand van de gemeente, 1854, hoofdstuk XII pag. 18
Toestand van de gemeente, 1854, hoofdstuk XII pag. 18
Over de historische geografie van Haren - G. Smit in: Driemaandelijkse Bladen 27 (1975-1976; met kaarten)
Over de historische geografie van Haren - G. Smit in: Driemaandelijkse Bladen 27 (1975-1976; met kaarten)
Bevelschrift voor het intact laten van een hunebed in Noordlaren, vanwege de historische waarde 1801
Bevelschrift voor het intact laten van een hunebed in Noordlaren, vanwege de historische waarde 1801
Veiligheidsmaatregelen bij het gasbedrijf inzake de oorlogssituatie, 1940
Veiligheidsmaatregelen bij het gasbedrijf inzake de oorlogssituatie, 1940
Veiligheidsmaatregelen bij het gasbedrijf inzake de oorlogssituatie, 1940
Veiligheidsmaatregelen bij het gasbedrijf inzake de oorlogssituatie, 1940
Veiligheidsmaatregelen bij het gasbedrijf inzake de oorlogssituatie, 1940
Veiligheidsmaatregelen bij het gasbedrijf inzake de oorlogssituatie, 1940
Plakkaat met afkondiging van in- en uitvoerverbod (stad Groningen) en van andere maatregelen in verband met de geconstateerde rundveeziekte in naburige gebieden en Haren, 1768
Plakkaat met afkondiging van in- en uitvoerverbod (stad Groningen) en van andere maatregelen in verband met de geconstateerde rundveeziekte in naburige gebieden en Haren, 1768

III en IV Monniken en steden (500-1500)

Klooster Yesse (Essen) Oorkonden Middeleeuwse oorkonde (‘charter’), waarbij Liudulphus Gholtcnape aan klooster Yesse een schenking van een prebende (jaarlijks inkomen van een geestelijke) voor zijn dochter Gheysseka 1337, met zegel van ridder Thiszo (nonnen werden vaak opgenomen als zij ook goederen en/of geld in het klooster brachten).
    Akte van schenking door Rodolphus Buninc aan het klooster van 26 "ammersad" hooiland als prebende voor zijn dochter, 1343, met stadszegel van Groningen.
    Akte van bevestiging door de abt van Citeaux van de hervorming van het klooster, 1483.
  Kaarten Kaarten met daarop de plattegrond van het klooster, 1732
  Zegel Zegel (soort middeleeuwse handtekening voor officiële documenten) van het klooster.
  Afbeeldingen Foto’s van opgravingen van de resten van het klooster, 1966.
    Foto van een kapiteel van het klooster
  Bibliotheek ‘Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen’ – H. Bloemink, pag. 71-74 (over de Cisterciënzer nonnen in Essen).
    ‘Het klooster Yesse te Essen’ - A.M.E. Bos.
Kerkdorp Haren NH kerk Bouwtekeningen van de restauratie van de NH kerk te Haren, 1920-1942.
    Tekeningen van het interieur en exterieur van de NH kerk te Haren, ca. 1900.
    Tekeningen van de ‘vroegere toestand van de NH kerk te Haren’, ca. 1900.
    Tekeningen en plattegronden van een te bouwen veeschuur, kosterij en pastorie, 1e helft 20e eeuw.
    Plattegronden van interieur (bankenplan) en buitenzijde (kerk en omgeving), 1e helft 20e eeuw.
  Afbeeldingen Foto’s van de kerktoren vóór en na de restauratie van de kerk
  Kerkelijk bezit Inboedel van de Hervormde gemeente Haren, 1858, 1886, 1897, 1920.
    Akte van verkoop door de erfgenamen van wijlen Pieter Pauwels te Haren aan A. Reiger te Groningen van een halve zitplaats in de kerk van Haren waarvan de andere helft al in zijn bezit was, 1821.
  Doop, trouw & lidmaten Doop- en trouwboeken, 1804-1940 en lidmatenregister, 1808-1885.
  Armenzorg Lijsten van bedeelden (personen en gezinnen die steun van de diaconie ontvingen), 1807-1808, 1914-1922.
  Doopsgezinde kerk Bouwtekeningen van een nieuwe kerk voor de Doopsgezinde gemeente, 1943-1944.
  Bibliotheek ‘Gids voor de hervormde gemeente Haren-Onnen, 1954-1955’.
    ‘Haren en omstreken’ – H. Bos.
    ‘Harener kerkbode: bestemd voor de Nederlands Hervormden in het kerspel Haren’, z.d.
    ‘Vrijzinnig christelijk gemeenteblad: orgaan van de vrijzinnige kerken gemeenten en groepen te Groningen en Haren’ – K.T. Gorter (red).
    ‘Jaarboekje: ten dienste van de gereformeerde kerk van Haren’ (1980-1989).
    ‘Haren in de 80-jarige oorlog, van katholiek tot protestant’ – H.M. Luning.
    ‘Haren, zoals het was: portret van Haren rond de eeuwwisseling – B. Tammeling.
    ‘Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd: acht eeuwen Harener dorpskerk’ – H. van Loenen.
    ‘Kerkmensen onderweg, wat heeft ze bezield? 150 jaar gereformeerde kerk Haren’ – J. Niemijer.
    ‘De gemeente Haren van 1800-1914’ – L. De Boer.
    ‘Zie naar ons… 50 jaar doopsgezind gemeenteleven in Haren’ – F. Fennema.

Kaart met daarop de plattegrond van het klooster, 1732 Kaart met daarop de plattegrond van het klooster, 1732

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Algemeen Schoolmeesterrapporten, ingevuld: Haren en Noordlaren, 1828.
    Gemeenteverslagen 1850-1930, o.m. over nijverheid in Haren, met lonen, 1855.
    Persoonsgegevens: aktes Burgerlijke Stand 1809-1922, Bevolkingsregisters 1829-1921, Gezinskaarten 1920-1939, dienstbodenregister 1855-1939 en volkstellingen 1849-1890.
    Bouwvergunningen: 1902-heden en hinderwetvergunningen, 1878-heden.
    Landbouwverslagen 1866-1913, met o.a. prijzen van akkerbouwopbrengsten en veeteelt (rogge, gerst, haver aardappelen, cichorei, knollen, paarden, koeien, schapen en varkens), bundertallen en opbrengsten van granen en handelsgewassen (o.a. tarwe, spelt, erwten, kanariezaad, vlas, hennepzaad, hop, tabak, mangelwortels, pastinaken, wikken, linzen, klaverhooi, kunstweide, etc.). Zie ook thema ‘landbouw’.
  Specifiek  
  Adresboeken Adresboekje 1896 (scan 25); adresboekjes 1935, 1940, 1954, 1966.
    Gemeentegidsen (van Groningen met Haren en Eelde, met de ligging van alle straten, instellingen, verkeersregelingen etc.), 1938.
  Telefoonboeken Telefoonboeken, 1959-1985.
  Bedrijven Handelsgids voor Zuidlaren, Haren en omstreken, bevattende adreslijsten, kantoren, tarieven, spoor- en tramdienstregelingen, 1896.
    Lijst met fabrieken (gegevens: soort, namen eigenaren, aantal arbeiders, verdeeld in volwassen en kinderen, per geslacht, krachtbron), lijst met ambachtsnijverheid (gegevens; soort, aantal arbeiders per geslacht en verdeeld in volwassen en kinderen).
    Diverse brief- en rekeninghoofden (uit documentatie) van bedrijven (o.a. van stoom- en wind- olie- en korenmolen ‘De Hoop’ en van de fa. J. Petrusma, huishoudelijke artikelen)
  Zuivelfabriek en korenmalerij ‘De Hoop’ te Onnen Diverse stukken (uit hinderwetvergunning), 1901-1927 inzake fabrieksuitbreidingen, machines, namen van eigenaren en bestuursleden, briefhoofden, tekeningen en plattegronden
  Bevolking Aannemen geslachtsnamen, register met acht namen 1811-1826 (Napoleon verplichtte iedereen een achternaam aan te nemen), met bijbehorend decreet met regels voor naamsaanneming, 1811 (namen van steden mogen niet).
  Kaarten & plattegronden Kaarten, plattegronden, wandelkaarten 1914, 1930, 1954, 1960-1980.
    ‘Harener Historische kaart’, 2008. Met historische en archeologische objecten en oorlogsmonumenten (inclusief een toelichting door H.J.C. Bekenkamp waarin korte teksten en tekeningen bij de verschillende objecten op de kaart).
    Plattegrond van de gemeente Haren met afzonderlijke kaarten van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Met lijst van straten en gebouwen en instellingen, etc., 1966
    Kaarten van de belegering van Groningen door ‘Bommen Berend’ in 1672 (belegering vond plaats vanuit Haren).
    Folder van het VVV Haren e.o., ca. 1922 en ca. 1930. Met een historisch (beeld)verslag van alle plaatsen in de gemeente Haren en een aantal advertenties van lokale middenstand.
    Fiets- en wandelroutes (z.d.), o.a. langs monumenten, voormalige woonhuizen van schrijvers, beelden, kerken, scholen, voorzieningen, gebouwen, boerderijen, molens, landhuizen en villa’s.
  Hortus Botanicus Film over de verhuizing van de Hortus Botanicus en de bouw van een tropische kas, ca. 1966.
    Kaarten en tekeningen van de Hortus, 1929-1934
  Onderwijs Bouwtekening openbare lagere school aan de Kerkstraat te Haren, 1925-1927
    Tekening van een schoolbank uit de openbare lagere school aan de Kerkstraat te Haren, 1927-1928
    Bouwtekening van de Tuindorpschool aan de Waterhuizenweg te Haren, 1920
    Voor foto’s van de openluchtschool te Appèlbergen, zie www.beeldbankgroningen.nl.
  (openbaar) vervoer Tarieven ‘gemeentetram Groningen’ (Groningen - Haren), 1921
    Topografische kaart met ingetekend het traject van de gemeentetram (Groningen - De Punt), 1923
    Dienstregeling van de gemeentetram (Groningen - De Punt),
    Oprichting van o.a. een locomotievenloods te Onnen, 1925
    Tramhuis op de trambaan Groningen - De Punt, 1921-1923
  Wegen Toltarieven op de weg tussen Haren en Zuidlaren, 1903
    Brief van inwoners van Noordlaren om de keien in de dorpsstraat te vervangen door klinkerbestrating, 1888
  Glimmen & Harendermolen Serie krantenartikelen over de historie van Glimmen en Harendermolen in een dorpskrant, geschreven door Rolf Rademaker z.d.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van ‘Huize Weltevreden’, Rijksstraatweg 4, 1975, Huis te Glimmen (1990), villa’s ‘Kooikamp’ (1968) en ‘Primula’ te Glimmen en de Rijksstraatweg te Glimmen met tram (1940). Deze en andere afbeeldingen zijn te bekijken via www.beeldbankgroningen.nl.
    Afbeeldingen van o.a. de NH kerk in Haren (Nicolaaskerk), de tramlijn Groningen – De Punt en de Rijksstraatweg te Haren, z.d.
    Prenten van Haren, ca. 1850 en 1943.
    Luchtfoto’s van de gemeente Haren, 1986.
  Documentatie O.a. reglementen voor het lager onderwijs, programma’s van feestavonden van diverse verenigingen, reglement van de politie, folders en een informatiemap voor inwoners van Haren, reclamefolders, w.o. een menukaartje voor een chinees restaurant uit de jaren ’70 of ’80.
    ‘Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen’ – H. Bloemink.
    Harener weekblad: 1949-nu, met advertenties, lokaal nieuws, uitslagen sportwedstrijden, etc.
    ‘Verdwenen plekjes…: Haren 1900-1975’ – F. Banga (met foto’s en korte beschrijvingen van plekjes die er niet meer zijn).
    ‘Haren van vroeger tot nu’ - J.P. Bakker e.a. (o.a. over de groei van Haren).
    ‘Van rails en rangeren: schetsen uit de Harener spoorweghistorie’ - E.J. Bunskoeke en D.M. Bunskoeke (o.a. over het tuindorp).
    ‘Tuinstad Haren: bouwlust in de jaren ’30’ – J. Kingma.
    ‘Over de historische geografie van Haren’ - G. Smit in: Driemaandelijkse Bladen 27 (1975-1976; met kaarten
    Informatief boekje over Glimmen in 1976 (met informatie over de historie, het gemeentebestuur en gemeentelijke instellingen, gezondheid, kerken, onderwijs, verenigingen, recreatie en openbaar vervoer). Met advertenties.
    ‘Een huis van weldadigheid: 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen’ – B. de Vries.
Landbouw Verslagen van de landbouw Landbouwverslagen over de periode 1866-1913. Met o.a. prijzen van akkerbouwopbrengsten en veeteelt (rogge, gerst, haver aardappelen, cichorei, knollen, paarden, koeien, schapen en varkens), bundertallen en opbrengsten van granen en handelsgewassen (o.a. tarwe, spelt, erwten, kanariezaad, vlas, hennepzaad, hop, tabak, mangelwortels, pastinaken, wikken, linzen, klaverhooi, kunstweide, etc. Zie ook de verslagen van de toestand van de gemeente, bijvoorbeeld het jaar 1854, hoofdstuk XII, pag. 15-17
    Lijst met hoofdgewassen: tarwe, boterzaad, uienzaad, sluitkool, etc., met opbrengst per hectare en gezamenlijke opbrengst, 1921-1929.
    Lijst met landbouwproducten, 1855
  Boedelinventarissen Boedelinventarissen van boer Jan Jans te Haren (1764), Jan Willems te Noordlaren (1808) en boer Willem Brants te Noordlaren, 1810 (groot boerenbedrijf).
  Veeziekte Plakkaten met afkondiging van in- en uitvoerverboden (stad Groningen) en van andere maatregelen in verband met de geconstateerde rundveeziekte in naburige gebieden en in Haren, 1768
  Kaarten Kaarten van verkavelde landen, 1912 (uit ‘Robasatlas’)
    Kaart met veldnamen, 1972 (reconstructie van situatie, eind 19e eeuw).
  Afbeeldingen Afbeeldingen van een boerderij achter huize Hemmen (ca. 1930), boerderijen te Noordlaren (ca. 1935) en van boerderij Meerlust, z.d, een prent van een boerderijtje te Haren (1780) en de landhuishoudkundige school te Haren, ca. 1850.

Adresboekje 1896 Adresboekje 1896

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Villa's Huis te Glimmen Tekeningen van een verbouwing van het Huis te Glimmen, 1934-1935
    Foto’s van het schathuis van Huis te Glimmen.
    Prent van het Huis te Glimmen, ca. 1880.
    Testament van A.H. ten Berge, oud bewoner van het Huis te Glimmen,
  Villa's Bouwtekeningen (plannen en varianten) van ‘Huis de Tipkamp’, z.d.
    Landhuisje te Haren, 1927.
    Verbouw ‘Huize Blankeweer’, 1934.
    Bouwtekening van de villa het ‘Uilennest’, 1929
    Verbouwtekening van Huize ‘De Wolf’, 1999
    Tekeningen ‘Huize De Dilgt’, Rijksstraatweg 17, 1929-1950
    Landhuis aan de Rijksstraatweg, 1920.
    Woonhuis ‘De Zonnewijzer’, Rijksstraatweg, 1928-1929
  Bibliotheek ‘Buitenhuizen in Haren: wonen op stand’ - A.C. Timmer (o.a. over het Huis te Glimmen).
    ‘Bouwkunst in Haren: rijksmonumenten in de gemeente Haren’ - P.W. Havik.
Gesbedrijf, 1928-1985 Komst van stadsgas (gebruik) Krantenartikelen 1928-1932, o.a. over de komst van gaslevering in Haren, over gebruik van gas voor huishoudelijke doeleinden, over vastrechttarief, over hygiënische voordelen van gasgebruik, over geringe belangstelling voor gasgebruik, mededeling van gasbedrijf (met telefoonnummer).
    Diverse krantenartikelen over gas, 1928-1954.
  Aansluitingen Verzoek van de gemeente Haren om aansluiting op het gasnet van de gemeente Groningen, 1929
    Verklaring gasaansluiting van oud burgemeester mr. D. Boerema, z.d.
    Lijsten met aantal in aanmerking komende aansluitingen per straat, met aantal deelnemers voor metertarief en voor vastrecht en het totaal aantal deelnemers (potentieel is 990, totaal aantal deelnemers is 319), z.d.
    Lijst met namen van bewoners per straat (met wijkletter en huisnummers) en volgens welk tarief ze zijn (of worden) aangesloten, z.d.
  Gastarieven Lijst met tarieven voor de levering van gas, 1928.
  Gasfabriek Groningen Diverse (bouw) tekeningen van de gasfabriek in Groningen, 1916-1944
  Reclamemateriaal Divers reclamemateriaal rond het gebruik van gas (o.a. advertenties en een affiche over hoe te koken op een gasfornuis, [1950]
  Overig Veiligheidsmaatregelen bij het gasbedrijf inzake de oorlogssituatie, 1940
  Film ‘G.G.G. Haren’, film uit 1935-1937, over Haren en Groningen: Haren gaat over op stadsgas uit Groningen. Te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Bibliotheek Brochure ‘Onze gasfabriek als warmtebedrijf’ (1929), met tekeningen en uitleg over de werking van een gasfabriek.
WO I Vluchtelingen Staten van vluchtelingen uit Belgie tijdens WO I, 1914
WO II en de Jodenvervolging Algemeen (documentatie) Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, een folder om zolders brandveilig te maken in het geval van bommen.
    Oorlogsmaatregelen genomen bij het gasbedrijf, 1939.
    Documentatiemateriaal over Haren tijdens de oorlog en wederopbouw, ca. 1943-1948. Met o.a. krantenknipsels over bevrijding; een briefje van het gemeentebestuur inzake de bevrijding en de luchtbeschermingskaart van A.K. van der Kamp.
  Verzet Systeemkaarten van personen uit het verzet. Te zoeken en te bekijken via www.groningerarchieven.nl.
  Film ‘Verzet in Groningen’ 1980 (als voorbeeld van verzet tijdens de oorlog).
    ‘Het Offer’ 1946: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers, 1946 (tijdsbeeld)
    ‘De bevrijding van Haren’, z.d. Alle films te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Joods leven & educatieproject Zie www.jodeningroningen.nl en het project ‘jeuden in grunnen’ (o.a. via www.ovcg.nl).
  Maatregelen tegen Joden Namenlijst met gegevens van joodse inwoners, 1941 (geschreven in het Duits; o.a. met namen, geboortedata, geboorteplaatsen, nationaliteit, beroepen en burgerlijke staat, adres, naam van het familiehoofd, aanmerkingen (24 families – scan 28), ook eenzelfde lijst in het Nederlands (nu per persoon: 63 personen, hier is kerkgenootschap toegevoegd, vaak waren mensen NH, Vrijzinnig protestants of RK of helemaal niet religieus).
  Afbeeldingen Glimmen, distributie van voedselbonnen in de openlucht bij de school (1944), bevrijde burgers op een tank Haren (1945), inleveren radio’s (1943) en het oorlogsmonument op begraafplaats Esserberg, z.d.
  Bibliotheek ‘Voedselvoorziening in Groningen tijdens de tweede Wereldoorlog’ – L. Flapper.
    ‘Bezetting en bevrijding van Haren, 1940-1945’ - H.J.C. Bekenkamp (met informatie over de deportatie van joodse inwoners).

Affiche over hoe te koken op een gasfornuis 1950 Affiche over hoe te koken op een gasfornuis 1950