Zoek op de website

Overzicht

III en IV Monniken en steden (500-1500)

Wierden Verkoop Middeleeuwse akten over de verkoop van wierden in Rasquert door Mentzo Lewe uit Baflo, 1418
  Werkzaamheden Werkzaamheden aan wierden, 1943-1968.
  Schouwplicht Lijsten van wat schouwplichtig is aan de scheppers (de toezichthouders van het waterschap) van Leegkerk, Dorkwerd, Garnwerd, Oostum en Wierum, 1754.
  Wierde Rasquert Brief aan het Provinciaal Bestuur over de afgraving in Rasquert, ca. 1950
  Kaarten Kaart afgraving wierde Fransum, ca. 1950
    Kadasterkaart van de (oude) gemeente Winsum, 1828
    Kaart met hoogteverschillen in het gebied, waarop de wierden goed zichtbaar zijn, 1983
  Krantenartikel ‘Een prachtig object van werkverschaffing’, over de afgraving van de wierde van Ezinge, 1932
  Afbeeldingen Afbeeldingen van: opgraving op de wierde de Bouwerd in Ezinge 1933; restanten van een boerderij, op diepste niveau gebouwd op de vlakke kwelder (de Bouwerd, Ezinge 1931-1934; waterput, opgezet uit kleizoden (de Bouwerd, Ezinge) 1931-1934; foto van een aquarel van Ezinge van A. Schuurman uit 1772; afgraving wierde Rasquert, 1929; Zie verder ook: www.beeldbankgroningen.nl
  Bibliotheek W.A. van Es e.a., Om een profiel van afgraving nader te bezien. Na 100 jaar terug naar Dorkwerd (Groningen 2008) p. 39-41.
    Egge Knol e.a., Professor van Giffen en het geheim van de wierden (Groningen 2005).
    J. Delvigne, Herinneringen aan het graven in de terp van Ezinge (Ezinge 1984)
    A. Boerma e.a., Boerderijen in het Halfambt (Groningen 1992) p. 5-7, 9-11
    J.P. Ritzema, Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten (2007).
    Chr. Van Welsenes, ‘Winsum-Obergum: twee terpdorpen vanuit de lucht gezien’, In: Groningen: kultureel maandblad vol. 4 (1972) p. 11-24.
Middeleeuwse kerken Afbeeldingen Afbeeldingen van: oude kerk in Baflo, 1913; kerk en pastorie, 1940; gezicht op gemeentehuis en kerktoren, 1939 en 13); portret Agricola z.d.; NH kerk Tinallinge interieur en exterieur, 1972; interieur en exterieur NH kerk Den Andel, 1908; prent van de afgebroken kerk te Wetsinge 1840; prent van de afgebroken kerk te Sauwerd, 1840
  Kerkeboek Lidmatenregistratie 1648-1874, lijst van predikanten 1594-1790, doopboek 1790-1876
  Kerkhof Namen van personen die op het kerkhof van Tinallinge begraven zijn, 1806-1873
  Luidklokken Voorwaarden waaronder M. T. Heidefeld het vergieten van de torenklok van Tinallinge heeft aangenomen, 1787
    Brief over vergoeding oorlogsschade aan luiklokken, z.j. [ca. 1946]
  Bibliotheek E.H. Duzink, Een licht uit het noorden: Rudolf Agricola (Baflo 1994).
Werkzaamheden aan wierden, 1943-1968.
Werkzaamheden aan wierden, 1943-1968.
Werkzaamheden aan wierden, 1943-1968.
Werkzaamheden aan wierden, 1943-1968.
Kaart met hoogteverschillen in het gebied, waarop de wierden goed zichtbaar zijn, 1983.
Kaart met hoogteverschillen in het gebied, waarop de wierden goed zichtbaar zijn, 1983.
Kadasterkaart van de (oude) gemeente Winsum, 1828.
Kadasterkaart van de (oude) gemeente Winsum, 1828.
Opgraving van de wierde de Bouwerd in Ezinge 1933; restanten van een boerderij, op diepste niveau gebouwd op de vlakke kwelder.
Opgraving van de wierde de Bouwerd in Ezinge 1933; restanten van een boerderij, op diepste niveau gebouwd op de vlakke kwelder.
Opgraving van de wierde de Bouwerd in Ezinge 1933.
Opgraving van de wierde de Bouwerd in Ezinge 1933.
Portret Agricola z.d.
Portret Agricola z.d.
Kerk en pastorie in Baflo, 1940
Kerk en pastorie in Baflo, 1940
Oude kerk in Baflo, 1913
Oude kerk in Baflo, 1913
Doopboek 1790-1876
Doopboek 1790-1876
Allersmaborg 1899
Allersmaborg 1899
Allersmaborg 1899
Allersmaborg 1899
Interieur Allersmaborg 1899
Interieur Allersmaborg 1899
Allersmaborg 1899
Allersmaborg 1899
Telefoonboek 1961
Telefoonboek 1961
Telefoonboek 1961
Telefoonboek 1961
Foto van grafzerk van Reinders.
Foto van grafzerk van Reinders.
Opbrengsten van de oogst in landbouwverslag 1854
Opbrengsten van de oogst in landbouwverslag 1854
Opbrengsten van de oogst in landbouwverslag 1854
Opbrengsten van de oogst in landbouwverslag 1854
Opbrengsten van de oogst in landbouwverslag 1854
Opbrengsten van de oogst in landbouwverslag 1854
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Registers met beroepen: Adorp 1857
Tarief met vrachtprijzen voor de beurtveer.
Tarief met vrachtprijzen voor de beurtveer.
Tarief met vrachtprijzen voor de beurtveer.
Tarief met vrachtprijzen voor de beurtveer.
Staat van de stoomzuivelfabriek, 1900
Staat van de stoomzuivelfabriek, 1900
Staat van de stoomzuivelfabriek, 1900
Staat van de stoomzuivelfabriek, 1900
Tekening uit bouwvergunning zuivelfabriek Winsum, 1928
Tekening uit bouwvergunning zuivelfabriek Winsum, 1928
Bouwtekening uit bouwvergunning zuivelfabriek Winsum, 1929
Bouwtekening uit bouwvergunning zuivelfabriek Winsum, 1929
Aanmelding van personen van joodse bloede in Winsum, 1942
Aanmelding van personen van joodse bloede in Winsum, 1942

VII Pruiken en revoluties (1700-1800)

Borgen Afbeeldingen Diverse afbeeldingen van Allersmaborg: duiventil, ca. 1935; borg, ca. 1955; ca. 1960; ca. 1970; schets Allersmaborg door D.G. Schuurman tussen 1920 en 1972; Allersmaborg, 1925-1935; portret van mr. M.R.A. de Marees van Swinderen (bewoner Allersmaborg), 1870-1880; borg ca. 1900; interieur en exterieur 1899; (voor meer afbeeldingen, zie: www.beeldbankgroningen.nl)
    Foto van een gedenkpenning van Hendrik Ruse, heer van Sauwerd, met portret, z.j.
    Afbeeldingen van Onstaborg in de 19e eeuw; Borg te Bellingeweer, z.j.; Ripperdaborg Winsum, 1622
  Plattegrond Plattegrond van de Allersmaborg, getekend ca. 1900
    Borgterreinen te Sauwerd, Wetsinge, Harssens en Beijum, z.d.
  Restauratie & onderhoud Allersmaborg Stukken over restauratie en onderhoud Allersmaborg: 1951-1987: koetshuis, duiventil, borg, plattegronden borg, tekeningen tuin
  Oorkonden Charters, oorkonden over de borg Harssensbosch, 1714-1742 (met zegels)
  Kaarten Kaart van de borgen bij Obergum, gemaakt ca. 1920
    Plattegrond van Winsum met borgen, 1727
  Bibliotheek H.A. Koning, De Allersmaborg: geschiedenis en restauratie (Stadskanaal 1977)
    W.J. Formsma e.a., De Ommelander borgen en steenhuizen (Assen 1987) p. 99-102 over de Allersmaborg, met afbeedingen en situatieschets

Kerk en pastorie in Baflo, 1913 Kerk en pastorie in Baflo, 1913

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Algemeen Schoolmeesterrapporten (met uiteenlopende gegevens over de dorpen in 1828): Adorp, Den Andel, Feerwerd, garnwerd, Obergum, Sauwerd, Wetsinge, Wierum, Winsum
    Gemeenteverslagen (met uiteenlopende gegevens over de gemeente, 1851-1930): Adorp, Baflo, Ezinge, Winsum
    Persoonsgegevens: telefoonboeken provincie Groningen 1959-1984; volkstellingen 1828 en 1839; 1830, 1850, 1959, 1880; burgerlijke stand 1811-1989 (niet alles is openbaar); bevolkingsregisters 1811-1940 (niet alles is openbaar)
    Telefoonboeken 1961, 1979-1980
    Bouwvergunningen (met technische tekeningen en plattegronden van gebouwen): 1907-1989
    Hinderwetvergunningen (voor vervuilende bedrijven of fabrieken) (met technische tekeningen en plattegronden): Winsum 1878-1987; Baflo 1900-1986; Ezinge 1900-1986. Voorbeeld: hinderwetvergunning voor de zuivelfabriek te Winsum, 1892, met tekening
    Landbouwverslagen: Winsum 1866-1893; Adorp 1857-1858; Baflo 1869, 1870, 1900-1902, 1869-1902; Baflo 1921-1930, Ezinge 1819-1930; (ook: staten van de hoeveelheden gezaaid en geoogst graan, bonen, erwten, aardappelen en koolzaad 1819-1827, 1849-1865 Winsum)
  Specifiek  
  Godsdiensten Verdeling van godsdiensten: Adorp 1860; Winsum 1809, 1815-1817; Adorp 1833-1860, 1834-1861; per dorp en per straat Adorp 1849 en 1857
  Beroepen Registers met beroepen: Adorp 1857, verdeeld in personen onder de 10, van 10 tot 12, van 12 tot 16, boven de 16, van iedere kunne (geslacht en leeftijd) (telkens verdeeld in mannen en vrouwen): totaal 150 personen met een beroep (o.a. bakker, kleermaker, boer, knecht, herbergier, leerling, meid, molenaar, schoolonderwijzer, haarman, wever, winkelier, etc.). Onder beroepen worden ook schoolleerlingen en kinderen (en vrouwen) die thuis blijven verstaan; Adorp 1849, per persoon (met huisnummers, leeftijd, burgerlijke staat en godsdienst)
  Arbeid door jongeren en vrouwen Arbeidskaarten: afgegeven i.v.m. de wet van 1899 tegen overmatige en gevaarlijke arbeid door jongeren en vrouwen 1889-1893
    Vrouwelijke en jonge arbeiders: staten van bedrijven die jongeren en vrouwen in dienst hadden i.v.m. de wet van 1889 (1889, 1900, 1902)
  Afbeeldingen Afbeeldingen: dorpsgezichten: Adorp 1924; 1915; 1903; Baflo 1903; 1918; Ezinge 1930; 1935; Winsum 1905; 1910
  Bibliotheek W.J. Formsma red., Winsum, gedenkboek 1982 (Groningen 1982).
    J.T. Possel e.a., Gemeentebeschrijving Winsum (Groningen 1990) (monumentenbeschrijving).
    A.Th. Dubbeling en B. Raangs, Winsum-Obergum in oude ansichten (Zaltbommel 1971).
    R. Alma e.a., Winsum 1057-2007 (Winsum 2007).
    K. Binnendijk en J. Tersteeg, Op zoek naar oude sporen in de gemeente Winsum: vier fietsroutes (Winsum 2008) (langs monumenten en ander erfgoed).
    J.P. Ritzema, Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten (z.p. 2007).
Landbouw Sauwerd Afbeeldingen Boerderij (gebouwd 1899) onder Hekkum bij Sauwerd, 1920-1950; boer met ploeg bij Oostum, ca. 1930-1960; boerderij in Wetsinge, 1972; boerderijen van verschillende typen, ca. 1908; (zie ook: www.beeldbankgroningen.nl)
  Akten Charters en akten van aan/ en verkoop van land onder Harssens, 1703 en 1775-1830
  Verbouw boerderij Bouwtekeningen van de vernieuwing van het voorhuis van een boerderij te Sauwerd, 1952
  Boerenboedel Boedelinventaris van landbouwers Jan Jacobs en Eike Pieters, 19 januari 1753; en van Willem Steevens Cremer te Harssens, 1779 (ook te bekijken via www.groningerarchieven.nl)
  Geert Reinders (1737-1815) Brieven, geschreven door Geert Reinders, met uitgetypte versie, 1801-1814; zijn artikel: ‘waarnemingen en proeven meest door inentinge op het rundvee gedaan’; portret Geert Reinders, z.j.; foto van grafzerk van Reinders
  Oogst Opbrengsten van de oogst in landbouwverslag 1854
  Bibliotheek A. Miedema-Sikkens en R. de Lange, Harssens. Boerderijen en bewoners (Sauwerd 2005)
Vervoer via land en water Beurtveer Lijst met vergunninghouders van beurtveren te Winsum (met namen van schuiten en schippers) 1857
    Tarief met vrachtprijzen voor beurtveer betreffende personen en goederen (o.a. aardappelen, biezen, varkens, boter, bier, een bed, kaas, huiden, grafsteen) z.d.
  Paardentram Winsum - Leens Ontwerptekening voor een wagon van de paardentram Winsum-Leens, 1894-1896
    Tekening van de route van de paardentram, ca, 1895
    Tarieflijst met aantal passagiers per aanlegplaats, ca. 1900
  Spoorlijn Diverse stukken over de aanleg van de spoorlijn Winsum-Zoutkamp (Marnelijn), met tekeningen en kaarten 1912-1922
  Waterwegen Kaart van de waterwegen in de gemeente anno 1824
    Kaart van Coucheron van de kanalisatie bij Garnwerd van het Reitdiep, 1643
  Afbeeldingen Afbeeldingen: rolpalen bij Feerwerd, 1974; bel bij de veer bij Garnwerd, ca. 1920; treinstation Sauwerd, 1972
  Bibliotheek Regeeringsalmanak: bijvoorbeeld van 1904 met vermelding van tarieven spoorlijn Groningen-Roodeschool en van bodediensten naar alle plaatsen.
    P.Noord, ‘De paardentram van de Tramweg-Maatschappij Winsum-Ulrum’, In: Infobulletin Winshem, jrg. 6 afl. 2 juni (2001) p14-17.

Staat van de stoomzuivelfabriek, 1900 Staat van de stoomzuivelfabriek, 1900

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Bedrijvigheid Zuivelfabriek Winsum - Obergum Staat van de stoomzuivelfabriek, 1900 (productie: kaas, melk, boter) met gegevens over: oprichting, aantal leden, bestuursleden, aantal personeelsleden (verdeeld in mannen en vrouwen), hoofddoel van de productie, productie (aantallen), kracht van machines
  Hinderwetvergunningen Hinderwetvergunningen: (adres: Hunsterweg 2) 1892 (met plattegrond), 1901 (vervanging ketel), 1909 (vergroting van de fabriek), 1912 (tekening doorsnede en nieuwe plattegrond), 1916 (tekening aangezichten, doorsneden en plattegrond)
  Lijst van bedrijven Lijst met bedrijven te Winsum, 1812, met opgave van de soort bedrijven (o.a. pottenbakkerij, scheepstimmerwerf, zilversmederij, kalkbranderij, bierbrouwerij), en de volgende gegevens: tijdstip van oprichting, of in de laatste tien jaren de fabriek in voorspoed heeft toegenomen of afgenomen, naam van de fabrikant, aantal werklieden welke iedere fabrikant in het werk heeft, gemiddelde prijs der daghuur (in francs), ruwe bruto waarde van producten, het getal werklieden welke op zichzelf voor eigen rekening werken, waarde der producten door de werklieden wordende gemaakt, ruwe waarde der producten naar buitenland met vermelding van plaats waar het naartoe wordt verhandeld
    Staten van verschillende fabrieken en bedrijven te Adorp: 1813, 1843, 1905 (met dezelfde gegevens als in de lijst met bedrijven in Winsum van 1812)
  Bedrijvigheid in Winsum & Obergum tussen 1800-1980 Overzichten van winkels en neringdoenden in 1806; lijst van bedrijven 1901; winkels en neringdoenden in 1950; telefoonboek met vermelding van bedrijven 1961 en 1979/1980
  Afbeeldingen Afbeeldingen: zuivelfabriek Winsum, ca. 1935; zuivelfabriek Ezinge, ca. 1910; interieur en exterieur steenfabriek Feerwerd, 1974; steenfabriek Winsum, 1974; molen Den Andel, ca. 1970
  Bibliotheek P. Noord, ‘De zuivelfabriek van Winsum 1892-1975’, In: Infobulletin Winshem, jrg. 7 afl. 3 december (2002) p8-9.
WOII en de Jodenvervolging Gebeurtenissen Processen verbaal van gebeurtenissen in Adorp, 1940-1945, o.m. bominslagen en niet ontplofte bom (scan 64), neergestorte Duitse vliegtuigen, gedropte Duitse pamfletten, gevonden lichtfakkel en (Engelse) parachute, met namen en locaties
  Maatregelen tegen Joden Aanmeldingen van (9) personen van joodse bloede, 1942; lijsten van (16) joden in Winsum, 1941 (16); en van (13) joden in Winsum, 1942
    Lijsten van joden, die zijn ´overleden´ in de oorlog, 1949
    Kartonnen bord ‘verboden voor joden’
    Aanmeldingsplicht, inname radio’s, verbod op betreden van ‘vermakelijkheden’, transportregeling; vordering joods onroerend goed
  Documentatie Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, folder over brandveilig maken van zolders i.v.m. bommen
  Joods leven & onderwijsproject Jeuden in Grunn (zie: www.kunststationcultuur.nl) mét leskist en de themasite www.jodeningroningen.nl
  Verzet Systeemkaarten met informatie van verzetsbetrokkenen (coll. OVCG) te bekijken via: www.groningerarchieven.nl
  Film ‘Het offer’, oproep om steun aan oorlogsslachtoffers, 1946, te bekijken via: www.groningerarchieven.nl
  Afbeelding Afbeelding: voormalige synagoge Winsum, 1971
  Bibliotheek L. Flapper, Voedselvoorziening in Groningen tijdens de tweede wereldoorlog (Groningen 1979).
    Zie verder bij: 4. Joods leven in Winsum 1774-1942.

Kartonnen bord 'verboden voor joden'. Kartonnen bord 'verboden voor joden'.