Zoek op de website

Overzicht

III en IV Monniken en ridders / Staten en steden (500-1500)

Middeleeuwse kerken en religie Afbeeldingen van gebouwen Grafkelder in de kerk van Oldehove 1970, gedenksteen boven de ingang van de kerk van Oldehove 1970 en de kert van Oldehove voor de restauratie 1965. Deze en talrijke andere opnamen van gebouwen en interieur van kerken in dorpen in de gemeenten Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn zijn te vinden en te bekijken via www.beeldbankgroningen.nl
  Restauratietekeningen Tekeningen van restauraties van kerken: NH kerk Niehove ca. 1983: dorpsplattegrond met locatie kerk, tekening van kerk in dorpsomgeving, NH kerk Oldehove 1970, 1975 en 1977: technische tekening toren, technische tekening zuidgevel kerk, langsdoorsneden noord-, oost-, west- en zuidgevel kerk, plattegrond kerk, NH kerk Saaksum z.d. en 1972: technische tekeningen toren, revisietekeningen kerk), NH kerk Niezijl 1980: twee technische tekeningen kerk, plattegrond kerk, NH kerk Visvliet 1976: plattegrond kerk, technische tekening kerk, Abdijkerk Aduard 1989: technische tekening omgevingsplan kerk, kerk Den Ham ca. 1950: technische tekening klokkentoren
  Inwoners en hun religie Lijsten met aantallen personen per religie in gemeente Oldehove, 1822 en 1833
    Bevolkingsregisters en volkstellingen: religieuze gezindten van individuele personen (zoeken op achternaam), bevolkingsregisters: 1850-1921 en 1940-1989 (Oldehove), 1850-1920 (Grijpskerk), 1870-1922 (Aduard), 1850-1920 (Zuidhorn); volkstelling: 1947 (Oldehove, Grijpskerk, Zuidhorn en Aduard)
  Documentatie - divers Geschiedenis van de kerk van Oldehove z.d.. Met opschrift van de klok in de toren van de hervormde kerk in Oldehove z.d. Verzoekschrift voor luidklok in toren Oldehove 1978, met lijst met handtekeningen. Uitnodiging voor gemeentebestuur voor ingebruikneming van gerestaureerde kerk en toren te Saaksum 1972. Knipsel over restauratie kerk te Saaksum 1972. Folder over NH kerk in Aduard 1976. Advertentie van gemeente, waarin een luidklok te koop wordt gevraagd voor de kerk in Den Ham (oude klok tijdens WOII meegenomen door bezetter) 1956.
  Monuimentenroute Routebeschrijving langs vooral kerken en borgplekken in de huidige gemeente Zuidhorn, met kaartje, toelichting over de monumenten en oude afbeeldingen van de borgen (gemaakt t.g.v. de Open Monumentendag): Monumenten in de gemeente Zuidhorn (ca. 2000)
  Bibliotheek R. Alma e.a., De Nederlands Hervormde kerk van Niehove, 1994
    J.J. Delvigne, Den Ham en Fransum door de jaren heen (1966)
    Wije Friso, In en om de kerk van Noordhorn (1982).
    De kerk en de toren van Saaksum (1973).
    Berend Raangs, De kerk van Visvliet gerestaureerd (1981).
Aduard Klooster Akte van verzoening: tussen het klooster te Aduard en Jala Gaykema c.s. na de moord op de gebroeders Gaykema 1520 (voorbeeld van een middeleeuws stuk). Deze en andere stukken (ouder dan 1600) over het klooster Aduard te vinden en bekijken op www.cartago.nl
  Kloosterbezit Kaartje van boerderijen rond Fransum uit voormalig kloosterbezit 1732
  Dorpsontwikkeling Artikel in Leekster Courant van 5 juli 1968 over Aduard in 1820 en thans, en over forensendorp Aduard in 1968
    Tentoonstellingnummer over 750 jaar Aduard van de krant ‘De vier gemeenten’, met veel advertenties, 5 juli 1952
  Onderwijs Inventarisatie van schoolmeubelen en hulpmiddelen in de school van Den Horn 1860
    Regeling van de schooltijden voor de school van Den Horn 1878
  Afbeeldingen Foto van de haven van Aduard met snik, schip voor de beurtvaart 1900. Nog veel meer afbeeldingen op www.beeldbankgroningen.nl
  Kaart Kaart van de gemeente Aduard in 1961
  Bibliotheek Jan Arkema e.a., Eén klooster en drie dorpen: geschiedenis van Aduard, Den Ham en Fransum 1192-1992

Fotoviewer

Tekening van Breedstraten van borg Hanckema te Zuidhorn, 18e eeuw
Tekening van Breedstraten van borg Hanckema te Zuidhorn, 18e eeuw
Rouwbord Maurits Clant van Hanckema uit 1734 in de kerk van Zuidhorn
Rouwbord Maurits Clant van Hanckema uit 1734 in de kerk van Zuidhorn
Arbeidershuizen in Oldehove 1972
Arbeidershuizen in Oldehove 1972
Arbeidershuizen in Oldehove 1972
Arbeidershuizen in Oldehove 1972
Vlastrekken en schoven binden onder Grijpskerk ca. 1930
Vlastrekken en schoven binden onder Grijpskerk ca. 1930
Zuivelfabriek in Grijpskerk ca. 1930
Zuivelfabriek in Grijpskerk ca. 1930
Afbeelding uit 1970 van gemaal De Waterwolf onder Lammerburen, gebouwd in 1920
Afbeelding uit 1970 van gemaal De Waterwolf onder Lammerburen, gebouwd in 1920

VII Pruiken en revoluties (1700-1800)

Huis/burcht Hanckema Technische tekeningen Technische tekeningen van huis Hanckema ca. 1953 (voorkant, doorsnede, plattegrond); van schathuis ca. 1965 en z.d. (schetsplan, aangezichten en plattegrond)
  Krantenartikel Krantenartikel over Hanckema 1954
  Afbeeldingen Foto van de tekening van Breedstraten van borg Hanckema te Zuidhorn, 18e eeuw, foto van rouwbord Maurits Clant van Hanckema uit 1734 in de kerk van Zuidhorn 1734. Afbeeldingen van deze en andere vroegere borgen ook te vinden en bekijken op www.beeldbankgroningen.nl
  Bibliotheek J.B. Vindhuizen, ‘Hanckema te Zuidhorn’, In: Groningsche Volksalmanak 1924, p. 61-87.
    W.J. Formsma, Ommelander borgen en steenhuizen (1973): Hanckema, p. 533-538.
  Monumentenroute Routebeschrijving langs vooral kerken en borgplekken in de huidige gemeente Zuidhorn, met kaartje, toelichting over de monumenten en oude afbeeldingen van de borgen: Monumenten in de gemeente Zuidhorn (ca. 2000)

Grafkelder in de kelder van Oldehove 1970 Grafkelder in de kelder van Oldehove 1970

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Algemeen  
  Schoolmeesterrapporten Schoolmeesterrapporten met uiteenlopende gegevens over de streek in 1828. Ingevulde rapporten over de dorpen: Aduard (uitgebreid), Den Ham, Ezinge, Feerwerd, Grijpskerk, Hoogemeeden, Kommerzijl, Oldehove (zeer uitgebreid), Niehove, Niezijl, Noordhorn (vrij uitgebreid), Saaksum, Visvliet, Zuidhorn (uitgebreid)
  Gemeenteverslagen Jaarverslagen per gemeente met gegevens over allerlei onderwerpen uit de periode 1850-1930
  Persoonsgegevens Telefoonboeken provincie Groningen 1959-1984, in de oudere jaren vaak met aanduiding beroep. Bevolkingsregisters: 1850-1921 en 1940-1989 (Oldehove), 1850-1920 (Grijpskerk), 1870-1922 (Aduard), 1850-1920 (Zuidhorn); volks-, beroeps-, woning- en gezinstelling 1947 (Oldehove, Grijpskerk, Zuidhorn en Aduard)
  Bouwvergunningen Bouwvergunningen met tekeningen: vanaf. ca. 1908. Enkele voorbeelden: dubbele arbeiderswoning te Oldehove 1913 en dubbele arbeiderswoning te Kommerzijl 1918
  Hinderwetvergunningen Hinderwetvergunningen vanaf ca. 1975. Als voorbeeld: vergunning voor de oprichting van een sigarenfabriek te Zuidhorn, met tekening plattegrond, kaartje van de omgeving en bestek en voorwaarden voor de bouw 1878
  Landbouwverslagen Landbouwverslagen: 1937-1952 (Aduard); 1899-1919 (Zuidhorn)
  Specifiek (Oldehove)  
    Voorwaarden voor uitbesteding van de huisnummering binnen de gemeente Oldehove, 1867
    Registratie van bedeling van armen door de gemeente Oldehove. Als voorbeeld de uitgaven voor Jan Vledder en Frits Fritema in 1874-1877
    Staat van inwoners met hondenkarren in de gemeente Oldehove, 1928-1931
Landbouw en bedrijvigheid Afbeeldingen Arbeidershuizen in Oldehove 1972, boerderij Langweer onder Aduard 1970, vlastrekken en schoven binden onder Grijpskerk ca. 1930, zuivelfabriek in Grijpskerk ca. 1930. Foto van café H. Jager met bovenzaal te Noordhorn 1972 en van molen met molenhuis in Noordhorn
  Landbouwverslagen Landbouwverslagen met gegevens over producten en prijzen: 1937-1952 (Aduard); 1899-1919 (Zuidhorn)
  Arbeiderswoningen Arbeiderswoningen: Oldehove (met bouwtekeningen) 1913-1920; Niehove, Saaksum, Kommerzijl (met bouwtekeningen) 1912-1921
  Bedrijven Hinderwetvergunning met drie tekeningen rond de verbouwing van de zuivelfabriek van De Leijmpf te Briltil
    Blauwdrukken voor de zuivelfabriek in Grijpskerk 1914
    Hinderwetvergunning voor de oprichting van een kaaspakhuis door de zuivelfabriek 1926 en voor een nieuw fabrieksgebouw 1968
    Brief van de hengelaarsvereniging Groningen over de watervervuiling door de melkfabriek te Grijpskerk 1936
    Foto’s van de voormalige zuivelfabriek Grijpskerk 1972
  Bibliotheek J. Hofman en A.W. Teelken red., Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (2009)
    Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (2009)
    J. Bierma, Land en volk in Humsterland (1961)
Verkeer en vervoer Afbeeldingen Station Zuidhorn ca. 1920; autobussen van de dienst Ezinge, Oldehove, Aduard, Groningen vice versa ca. 1925; haven van Aduard met snik, schip voor de beurtvaart 1900
  Spoorlijn Krantenartikel uit 1866 met verslag van de ingebruikneming van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Overzicht van treintijden en tarieven.
    Foto met onderschrift over de verzakking van de spoorbaan bij Zuidhorn 1929
    Krantenartikel over de sloop van de oude stationsgebouwen in Grijpskerk en Visvliet, 1975
  Friesestraatweg Verslag van Gedeputeerde Staten over de aanleg van de Friesestraatweg met kunstwerken in 1840
  Autobusonderneming Noordelijk Westerkwartier Register verkochte plaatsbewijzen 1920-1927
Waterbeheersing Van Starkenborghkanaal Zie casus.
  Afbeeldingen Diverse foto’s van de brug en de sluis bij Gaarkeuken 1904, 1915, ca. 1930, ca. 1940, ca. 1945, en van schepen in de sluis, 1920, 1930. Foto gemaakt tijdens de aanleg van de sluis met de rails voor het transport van de klei, begin 20e eeuw. Deze afbeeldingen te vinden en bekijken via www.beeldbankgroningen.nl met vele andere opnamen
  Lauwersmeergebied Brochure over Lauwersmeergebied 1970
  Gemaal & molens Kaart van de molenpolders in het Westerkwartier 1862
    Afbeelding uit 1970 van gemaal De Waterwolf onder Lammerburen, gebouwd in 1920
    Technische tekening van mulderwoning bij watermolen Aeolus (Fransumerpolder) (Aduarderdiep 3) 1982 (i.v.m. restauratie).
  Bruggen Stukken over onderhoud van bruggen: 1839, 1857, 1880, 1882-1883, 1888, 1891

Gedenksteen boven de ingang van de kerk van Oldehove 1970 Gedenksteen boven de ingang van de kerk van Oldehove 1970

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Wereldoorlogen Vluchtelingen WO I Registratie van ondergebrachte Franse vluchtelingen in de gemeente Zuidhorn, 1981-1919
  Documentatie WO II Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingfolders over brandveilig maken van zolders i.v.m. bommen, etc.
  Neerstorten vliegtuig Over het neerstorten van een vliegtuig ten zuiden van Grijpskerk 1943
  Verzet Systeemkaarten van personen uit het verzet. Te zoeken en te bekijken via www.groningerarchieven.nl.
  Films ‘Verzet in Groningen’, 1980 (als voorbeeld van verzet tijdens de oorlog).
    ‘Het offer’: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers, 1946 (tijdsbeeld), te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Maatregelen tegen Joden In gemeente Zuidhorn: opgave van een door een Joodse inwoners ingeleverde fiets 1942, van voor joden verboden gebouwen in Noordhorn en Zuidhorn 1941, en brieven met vraag over naar Westerbork weggevoerde joden 1945. Briefwisseling tussen gemeente en opperrabbijn Groningen over toesturen en uitdelen van 16 jodensterren 1942. Lijstje van 3 personen uit Zuidhorn afgevoerd naar Westerbork 1942. Briefwisseling over ontruimen woningen van joden 1943: Achterweg A195, Zuidhorn en Zuidhorn A314). Lijst van de inboedel van J. Israëls (woning A314 Zuidhorn) 1943
  Deportaties Overlijdensverklaringen van Joden, toegestuurd door het Rode Kruis
  Educatieproject ‘Jeuden in Grunn’ (Zie www.kunststationcultuur.nl en www. ovcg.nl) met leskist én themasite www.jodeningroningen.nl
  Bibliotheek G.J. van Klinken, De joodse gemeenschap in het Westerkwartier, Peize en Roden 1705-1942 (1987). Met geschiedenis, bevolkingsoverzichten per dorp en grafzerken
    L. Flapper, Voedselvoorziening in Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1979).

De kerk van Oldehove voor de restauratie 1965 De kerk van Oldehove voor de restauratie 1965