Zoek op de website

Bijlage 1

GrA T708-522 regest nr. 9 (19 juni 1410)

 

Burgemeesters en raad van Gronyghen sluiten een overeenkomst met de Achte Zijlvesten en met het Dorpmanne Zijlvesten over de aanleg en het onderhoud van een sluis in het Gronygherdepe, buiten de Wynsemerzijle bij Aldynghehusen.

[1]

Wij Borghermeystere ende Raed in Gronyghen doen kundich allen luden myt dessen openen breve dat wij umme mene nutticheit onser stad ende der lande de by ons gheleghen syn verdraghen synt myt den achte zijlvesten ende myt Duerpmanne zijlvesten als van onsen Gronyger depe buten Wijnsemer zyle te bezylen

[2]

In aldusdanen ghevoghe dat wij enen zijl zullen setten by ghene zyt van Aldynghehusen by der zylvestene rade voerscr. eweliken te holden by ons selven sunder der zijlvestene schade ende bezwaeringhe.

[3]

Ende des zo hebbe wij ghelovet ende loven den voerscr. zijlvesten dat wij hem willen helpen ende sterken se tot horen rechte in allen saken de ze moghen bewijsen myt breven of myd olden ghewoenten de zee ghehad hebben voer desser tyt ende te deser tyt in Drenthe, Gho ende Wold.

[4]

Ende daer up zo hebben wij ontfanghen van den voerscr. zijlvesten neghedehalf hondert gulden. Ende des so en zulle wij die voerscr. zijlvesten nyet meer anspreken te neghener tyd umme schot noch ummer werck noch waterynghe to den vorscr. zyle.

[5]

Ende wij sullen den voerscr. zijl staende holden up onse kost ende aerbeyt sunder al arghelist.

[6]

Mer weer yement van hem de mede in dat deep weteren wijlde de  solde mede ghelden.

[7]

Hier is to gheseghet werd zake dat ons daer yemende an behinderen wilde mit ghewalt of myt onrechte also dat wij den voerscr. zijl nyet setten en mochten, dat sullen wij, den voerscr. zijlvesten, hem helpen keren.

[8]

Ende woerde hem ende ons dat also zeer behyndert dat wy ende zee dat nicht malcanderen nyet keren mochten, of weerd sake dat wy den zyl voerscr. niet en setten van sente Michele naest komende went over enen jaer te sente Mychele daer naest komende, zo sullen wy, den borghen den wy ghesed hebben, den zijlvesten dat voerscr. ghelt weder gheven, ende de zijlvesten ofte de borghen sullen ons onse breve weder gheven ende de borghen sullen dan vrij wesen.

[9]

In orkonde beseghelt met onsen stad secreet.

[10]

Ghegheven in den Jare ons heren dusentvierhondert ende tyen des donredaghes na sente Vites dach.

In dorso:

Brief van verwissinge van de Stad Groningen an de 8 zijl vesten enz. om een zijl te leggen bij Aldingehuizen en verder accoort. 1410.