Zoek op de website

Bijlage 4

T172-24 reg.nr. 159 (12 maart 1435)

 

Akte van overeenkomst tussen het Aduarderzijlvest enerzijds en het klooster Selwerd en de buren van Paddepoel anderzijds over de aanleg van een grondzijl in het Westerdiep, 12 maart 1435.

 

NB        Zie ook GrA T705-33 reg.nr. 7 (Aduarderzijlvest), waar het stuk op 1430 is gedateerd.

[1]

Vy Rechtere ende mene meente van den dren deelen der zylvesten van Adewerderzyl, alze dat Convent van Adewert, die van Middaech en van Lyuwerderwolde an der ene sijt, ende wij Poncien Abt ende ghemene conventislude van Zelwert ende ghemene bure van den Paddenpoel an de ander sijt, doen kundich alle luden ende bekenne mit dessen openen breve dat wij mit malkanderen van beyde siden overdraghen sijn sodane punten ende vorwarde als hijr nae volghen ghescr.

[2]

In den yersten hebben wij Rechtere ende meente van den dren deelen der zylvesten voirsc. ghegunt ende toestaen ghunnen ende staen toe den Convente van Zelwert ende den ghemenen buren van den Paddenpoel voirsc. eenen gruntzijl doir dat Westerdiep te leggen die wesen sal vierkant, dre voeten wijt, daerdoir mede wt te wateren toe Adewerderzijl tot ewighen daghen.

[3]

Ende den selven gruntzijl solen dat Convent ende die buren van den Paddepoel leggen op ene leghelike stede by manden raede ende den gruntzijl dichte ende vast maken ende holden dat ons dren deelen van der vorsc. zijlvesten gheen vremd water toe en kome van des voirsc. gruntzijls weghen.

[4]

Ende wij, drie deel van der voirsc. zijlvesten, solen alle jaer drie daer toe setten die ore dyken helpen schouwen die solen boren die helfte van den broke die daer op ghesat is, ende die ander helft van den broke solen hebben die rechtere van den Paddepoel.

[5]

Ende die voirs. dyke te schouwen wanneert den dren ghenoeght die wij van der sijlvesten daer jaerlix toe setten, des en solen em die anderen rechtere niet weygheren.

[6]

Desse voirsc. dyke solen wesen twe voeten hooch boven den uterdijck ende solen boven wesen een halve roede breet.

[7]

Ende wanneer desse rechtere omme gaen desse dyke te schouwen, weert dat dan yenighe dyke ghebreckelick worden ghevonden groot ofte kleyn, die sal breken enen olden schilt, dertich olde vlemsche grote voir den den schilt gherekent, den die dijck toehoirt ter stond te betalen. Ende of he nyet en betaelde so solen die Rechteren den broke terstond moghen penden wt zinen guede, waer zie dat vynden sonder zinen wederseggen.

[8]

Voirtmeer solen die van de Convente van Zelwert ende die buren van den Paddenpoel den voirsc. gruntzyl holden tot ewighen daghen buten kost ende schade der voirsc. dre deel vander zijlvesten ende solen graven die watringe van den gruntzijl hen toe Brundekemaer ok buten kost ende schaden der voirs. dre deel van der zijlvesten ende jaerlix eens schone maken bynne achte daghen nae meydaghe went in de maer voirs., by eenre pene van twe olde schilde die zie solen breken weert dat zie die watringe dan nyet schoon en makeden als voirs. is.

[9]

Voirtmeer so sal men setten enen nyen zyl van vierteyn voeten lopes die sal staen by Adewerderzyl. Ende sowat die zyl sal kosten ende van alle den arbeyt die daer op valt, daer sal dat Convent van Zelwert ende die ghemene buren van den Paddenpoel van opstaen ende betalen dat vierde part alwent ter tijt dat die voirs. nye zyl lopachtich is.

[10]

Daernae solen dat convent ende de buren van den Paddenpoel setten enen zijlrechter ghelijck als die dre parten van der zijlvesten doen, ende solen die voirs. twe zyle, nye ende olt, ende die dyke die daer toe horen mede staende holden tot ewighen daghen ghelijck den anderen zijlrechters van der zijlvesten voirs.

[11]

Ende dat men enen zijlrechter aldus setten sal als na voirs. is, daer heft voir ghelovet die Abbt ende dat Convent van Zelwert voirs.; ende of daer ghebreck yn velle alze in den zijlrechter voirs., dat solden die dre deel der voirs. zijlvesten moghen penden wt des Conventes guede van Zelwert sonder wederzeggen des Abbtes ende Conventes voirs.

[12]

Voirt hebben Bruyn Klinge, Henrick Kater, These Huginge ende Sybrant van Loqwert ende die ghemene buren van Paddepoel den Abbte van Zelwert voirs. ghelovet em ende zijn Convent voirsc. schadelos te holden in dessen lofte elk buer voir zyn andeel.

[13]

Item so en solen die buren van den Paddenpoel ende die zylvesten van Adewerderzyl voirs. den Abbte ende Convente van Adewert gheen hynder doen in der visscherye noch hynderlick em daerynne wesen.

[14]

Voirtmeer is hyrtoe ghesproken wat vorrendel kompt van den Drenthen ofte van anderen luden die toe dessen zylen mede wt mochten wateren in toekomenden tyden, dat sal mede toe bate komen den Convente van Zelwert ende den buren van den Paddenpoel voirs., ghelijck den anderen zijlrechteren van der zijlvesten voirs.

[15]

In orkonde ende kennisse der waerheyt van dessen punten voirs. hebben wy Rodolph Abbt van Adewert ende wy Poncien Abbt van Zelwert onser Convente zeghele ende wy van Myddaech voirsc. onses Amptes zeghel an dessen brief ghehangen.

[16]

Ende wy Borgermeystere ende Raed der Stad van Groningen omme bede wille der drier parten van der zijlvesten ende der buren van den Paddenpoel voirs. hebben onser Stad zeghel mede an dessen brief ghehangen

[17]

Ghegeven in den jaer onss heren dusent vierhondert vijf ende dertich, in sunte Gregorijs daghe.