Zoek op de website

Bijlage 2

GrA T1473-8 regest nr. 76 (10 november 1422)

 

Burgemeesteren en Raad van Groningen oorkonden, dat de kluftmeesters van ‘Gaddinge cluft’ voor hen hebben verklaard, de broeders, zusters en armen ‘to den Hilghen Gheeste’ voortaan vrij te stellen van geldelijke bijdragen voor graafwerk ten behoeve der stad, met bepaling, dat zij als vroeger dienst zullen doen, wanneer de kluft zelf graaft, zoodat ieder huis daartoe een mensch zendt. Voorts zal het huis van wijlen heer Herman vrij zijn ‘van waken ende van allen stad dienste’, vermits men daar bedden houdt voor arme reizigers, voor welke vrijheden heer Johan Namynck ‘provisor des Hilghen Gheestes’ een som gelds voor de nieuwe gracht van den ‘lotte’ naar de stad heeft gegeven.

[1]

Wij borghermeistere ende raed in Groningen bekennen ende tughen mit desen openen breve dat voer ons synt ghecomen de cluftmeysters van Gaddingecluft ende bekanden dat sie vry ende quijt ghegeven hebben den broders, susters ende den armen de nu ter tijt synt to den Hilghen Gheeste ende yn tokomenden tijden comen sullen, dat sie tot ghenen graven to der stad behoef ghelden sullen na datum des breefs, mer wanneer de cluft selven gravet, also dat elck hues daer enen menschen to sendet, soe sullen de broders, susters ende armen voers. graven als sie to desen daghe to ghedaen hebben.

[2]

Ende her Hermans hues – den God ghenedich sy – dat sullen sie mede vrij hebben van waken ende van allen stad deenste in den dat men daer beddinge holdet daer arme wechverdighe lude rosten moghen.

[3]

Voer welke vrijheit her Johan Namelick, provisoer des Hilghen Gheestes, hevet ghegeven ene summe gheldes totter nyer graft de ghegraven is van den Lotke to der stad, daer der voers. cluft wal an ghenoghede ende wij mit den Rade wal an tevreden synt.

[4]

Ende willen dat men hem dese voers. punten stede ende vast holde tot ewighen daghen, sonder arghelist.

[5]

Dat orkunde wij mit onser stad seghel.

[6]

Ghegeven in den jaer onss Heren dusent vierhondert twe ende twintich, op Sunte Martinus avent in den wynter, doe Reynolt Hughinck, Bruen Klinge, Henric ter Brugge ende Detmar Rengers borghermeistere weren onser stad.