Zoek op de website

Bijlage 4

Uit het resolutieboek van burgemeesters en raad van Groningen
(GrA T1605-314.2)

 

Saturni den 6den novembris 1619

Op de requeste van de schepper van Innerdijck omme bij d’olde Ebdingepoorte een pompe te mogen leggen omme bij droege tiden ende andere gelegentheiden doer deselve water in te laten lopen in de Kleijsloot tot gerijff van de schipvaert ende om varsch water tot hunne beesten te mogen hebben, dies dat hie schepper ende anders niemant de sloetel van de voorseijde pompe mach hebben.

D’heren borgemesteren ende raet vinden geraetsaem dit versoeck te houden in naerdere deliberatie, committerende den heren borgemester Abel Coenders, de raetsheren Johan Drewes ende Willem Geerts omme mit den heer Isselmuiden over desen handel in communicatie te treden ende so moegelick de saecken daerhen dirigeren dat op de voorseijde plaetse verlaten gelecht mogen worden.

 

In de marge:

request omme een pompe bij Ebdingepoorte