Zoek op de website

Nieuwsbericht

16junInventaris Archief Stadsbestuur digitaal toegankelijk

 

De Groninger Archieven bezitten het archief van het Groninger Stadsbestuur 1594-1815. Van dit veel geraadpleegde archief bestond een papieren lijst van alle archiefstukken. Deze lijst had geen duidelijke rubrieken waardoor het archief tot nog toe moeilijk toegankelijk was. De stukken stonden in willekeurige volgorde. 
Nu zijn alle archiefstukken gedetailleerder beschreven, zijn ze op onderwerp gerubriceerd en hebben de stukken een overzichtelijker, nieuwe nummering. Deze nummering is verwerkt in een nieuwe inventarislijst. Er kan nu ook online gezocht worden welke stukken in het archief zitten. De stukken zelf zijn alleen in te zien bij de Groninger Archieven, waarbij gezocht kan worden op de oude en nieuwe inventarisnummers.

Belangrijk archief

Het stadsbestuur had in de zeventiende en achttiende eeuw wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht over de stad én de oostelijke helft van de provincie Groningen. In het Gorecht, het Oldambt, de Veenkoloniën en Westerwolde stelde het stadsbestuur zetbazen aan en hield regelmatig contact over allerlei zaken, zoals de waterstaat, het openbaar vervoer (trekschuiten) en het graven van turf, destijds de belangrijkste energiebron. Bovendien zorgde het stadsbestuur voor de infrastructuur, de openbare werken en gebouwen. Daarnaast controleerde het kerkvoogdijen in de stad en deed dat evenzo in de onderhorige gebieden. Goed beschouwd was het stadsbestuur een regionaal bestuur, waarbij het ook grootgrondbezitter was in de stad, de gebieden waar het baas was en in de Ommelanden: Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier.  

Over al deze zaken tussen 1594 en 1815 zijn archiefstukken te vinden in het Archief Stadsbestuur. De stukken zijn nu gedetailleerder beschreven en makkelijker te doorzoeken op www.groningerarchieven.nl. Alle stukken zijn op te vragen en in te zien bij de Groninger Archieven. 

Formulieren van de eed voor raadsleden en burgermeesters, 18e eeuw, GrA (1605_1762) Formulieren van de eed voor raadsleden en burgermeesters, 18e eeuw, GrA (1605_1762)

Transscriptie linker bladzijde

Formulier van den Eedt
Voor de Raadsheeren

Gij sweeren, dat Gij van 
deze naastkomende Sint Peters dagh
als de Zonne opgaat tot denzelven
Sint Peters dagh over een jaar als de Zonne
wederom opgaat, zullen wezen rechte Raads-
Heeren dezer Stadt ende raaden voor de 
Stadt, des Stads veste, daar gij zult kon-
nen ende mogen, dat gij rechte oordeelen
vinden ende rechte bereedinge doen zullen, ende
het Stads-boek ende deze Keur Ordonnan-
tie holden na uwe macht, als dezelve geschreven
staan, helpende den Armen zoo wel als den Rij-
ken tot haren rechte, ende ter naaster vergaderin-
ge in den Raadt vermelden ’t geene gij vernee-
men zullen, daar breuke aan geschiedt is, als 
gij daar toe vermaant wordt, ende dat gij dat
niet zult laaten om lief noch om leet, gaave, angst
noch om geenerhande zaake wille.

Dat u Godt so helpe.


rechter bladzijde

Formulier van den Eedt
Voor de Borgemeesteren

Gij sweeren, dat Gij oprechte
en getrouwe Borgemeesteren zullen
wezen, van deze naastkomende Sint Pie-
ters dag, als de Zonne opgaat, tot 
aan den naastkomende Sint Pieters 
dag over een Jaar, als de Zonne 
werderom opgaat, ende dat Gij des 
Stads Zegel, ende Stads goedt
getrouwelijk zullen verwaren, tot
des Stads behoef, ende rechte
Zegelinge en rekeninge doen zullen. 

Dat u Godt so helpe.

« Terug naar nieuwsoverzicht