Zoek op de website

Nieuwsbericht

07oktSonttolregisters online zoekt vrijwilligers

Leer oud schrift lezen en bouw mee aan een historische databank.

De Rijksuniversiteit Groningen en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden zoeken vrijwilligers voor de invoer van gegevens in de databank Sonttolregisters online, die door iedereen kan worden geraadpleegd via www.soundtoll.nl. De databank bevat inmiddels de gegevens van circa 1,5 miljoen doorvaarten uit de jaren 1633-1857. De resterende circa 300.000 doorvaarten uit de periode 1497-1632 moeten nog worden ingevoerd. Daarvoor zoeken wij vrijwilligers.

Als u aan dit project deelneemt, bouwt u mee aan een monumentaal instrument voor het verrichten van historisch onderzoek. Nu al wordt Sonttolregisters online voortdurend geraadpleegd door zowel professionele onderzoekers als amateurs met belangstelling voor bijvoorbeeld genealogie of lokale geschiedenis. U kunt de gegevens online via het internet invoeren. Dat kan thuis, op uw eigen computer, maar ook op een computer in bijvoorbeeld een bibliotheek. Via het internet krijgt u telkens een batch van enkele scans van de originele STR toegewezen. Zodra u de gegevens via een invoerscherm hebt ingevoerd, stuurt u ons deze batch retour waarna u een nieuwe batch kunt aanvragen.

Dit is geen gemakkelijk werk. De Sonttolregisters (STR) zijn met de hand in het Deens geschreven. Het schrift is vaak lastig te lezen en de tolaangiften veranderen vaak van opmaak. Per doorvaart noemen de STR als regel de datum, de naam van de schipper, zijn woonplaats en vertrekhaven, de lading en het tolbedrag. Maar er zijn veel varianten en uitzonderingen. Voorkennis is niet nodig, maar u moet bereid zijn het schrift te leren lezen en de gegevens in te voeren. Natuurlijk helpen wij u daarbij. U hoeft geen Deens te kennen. Het Deens van de STR is over het algemeen snel te begrijpen. Steeds komen dezelfde woorden en formuleringen voor.
De voertaal binnen het project is Engels, want wij zoeken ook deelnemers buiten Nederland.

Interesseert dit werk u? Wilt u nadere inlichtingen? Neem dan contact op met Ubo Kooijinga, Tresoar (www.tresoar.nl): ubo.kooijinga@tresoar.nl.

De Sonttolregisters behoren tot de belangrijkste bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en de rest van Europa. De originele Registers – meer dan 700 dikke, handgeschreven, in perkament gebonden delen - worden bewaard door Rigsarkivet, het Rijksarchief in Kopenhagen. Zij vormen de kern van de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. De STR omvatten
in essentie de registratie van de doorvaarten van alle koopvaardijschepen door de Sont. Ze zijn (met enige hiaten) bewaard gebleven voor de periode 1497 - 1857 en bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten.

STR online wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar, een aantal Friese culturele fondsen, SNS REAAL Fonds en de Samenwerkende Maritieme Fondsen.

« Terug naar nieuwsoverzicht