Zoek op de website

Onze studiezaal

Het archief beschikt over een ruime studiezaal met voldoende zitplaatsen, lees- en reproductiemogelijkheden, internet en wifi. De toegang is gratis. In de studiezaal zijn kopieën van de meest gebruikte archiefstukken voorhanden in zelfbediening. Het betreft onder meer akten van de burgerlijke stand, doop- en trouwregisters, bevolkingsregisters, memories van successie, gerechtelijke archiefstukken en kranten. Naast gekopieerde stukken vindt u in de studiezaal ook een aantal naslagwerken in zelfbediening. Op genealogisch gebied vindt u er tijdschriften en (gepubliceerde) genealogieën. In de studiezaal zijn gespecialiseerde medewerkers aanwezig om u te adviseren bij uw onderzoek.

Studiezaal Groninger Archieven Studiezaal Groninger Archieven

Uw eerste bezoek

Wanneer u voor het eerst een bezoek brengt aan onze studiezaal wordt u als bezoeker ingeschreven. Voor deze inschrijving vragen wij u een geldig legitimatiebewijs te tonen. Ook tekent u dan het bezoekersreglement, waarin de huisregels staan die gelden bij een bezoek aan onze studiezaal. U krijgt een bezoekerspas waarmee u zich bij uw volgende bezoeken dient aan te melden. Op deze pas staat rechtsonder een nummer dat u nodig heeft om stukken aan te vragen. Aan de inschrijving en de bezoekerspas zijn geen kosten verbonden.

Hulp bij onderzoek

Om u op te weg te helpen bij uw onderzoek hebben we een onderzoeksgids gemaakt. Hierin vindt u een overzichtelijke handleiding voor de zes meest voorkomende onderzoeksthema’s: familie, panden, boederijen, middenstand, schepen en schippers, en militairen. U kunt deze gids gratis ophalen bij de receptie of downloaden als pdf-bestand. Op deze website wordt de onderzoeksgids ook per thema weergegeven en bovendien uitbereid met literatuurlijsten en tips voor vervolgonderzoek die niet in de papieren verzie zijn opgenomen. U kunt ook tegen betaling onderzoek laten doen.

Openbaarheid van stukken

Veel stukken uit onze collectie zijn openbaar; uitzondering op deze regel vormen documenten die bijvoorbeeld de privacy van nog levende personen kunnen schenden. Als u toch inzage in dergelijke stukken wilt krijgen, kunt u een verzoek indienen bij de rijks-, provincie- of gemeentearchivaris (bij overheidsarchieven) of de archiefvormer (bij particuliere archieven). Om te bepalen of u toch inzage in dergelijke stukken kunt krijgen, dient u een procedure te doorlopen waarbij een afweging wordt gemaakt tussen het belang van uw onderzoek en de belangen van derden.
Ook zijn stukken niet raadpleegbaar wanneer de materiële toestand dat niet toelaat. In dat geval wordt eveneens gekeken of er een oplossing kan worden gevonden, bijvoorbeeld door het scannen van het stuk, zodat het digitaal beschikbaar komt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de baliemedewerker.

Studiezaal Groninger Archieven Studiezaal Groninger Archieven

Reproducties

Alle duplicaatbestanden en publicaties die in de studiezaal staan, kunt u tegen betaling met behulp van de daar aanwezige kopieerapparatuur zelf reproduceren. Van aangevraagde stukken (stukken uit de depots) kunnen alleen archiefmedewerkers – tegen betaling – reproducties maken, zolang de vorm en toestand van die stukken dat toelaten. Dat kunnen niet alleen fotokopieën zijn, maar ook scans, die aangeleverd kunnen worden via e-mail, op een USB-stick of als print. Alle reproductiemogelijkheden staan in ons Tarievenoverzicht. Daarnaast is het mogelijk om aangevraagde stukken met eigen apparatuur (zonder flits) te fotograferen. Reproductie van aangevraagd archiefmateriaal met behulp van uw eigen scanner is verboden. Let u er wel op dat voor het gebruik van reproducties bij publicatie aparte regels gelden.

Voorschriften bij publicatie

De stukken die in onze studiezaal ter inzage liggen kunnen, hoewel ze openbaar zijn, onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen. Zo gelden in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens beperkingen bij het publiceren van informatie over nog levende personen. Ook zijn aan de publicatie van stukken waarop de Auteurswet van toepassing is speciale voorwaarden verbonden. Inhoudelijke informatie hierover kunt u verkrijgen bij ons baliepersoneel. Voor publicatie van beeldmateriaal uit de collectie van de Groninger Archieven wordt in sommige gevallen een gebruiksvergoeding geheven. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onze baliemedewerkers. Bezoekers die gegevens of beeldmateriaal afkomstig uit onze archieven in hun publicatie verwerken of opnemen, worden vriendelijk verzocht een exemplaar van deze publicatie ter beschikking te stellen aan de bibliotheek van de Groninger Archieven.