Zoek op de website

Huisregels

Archiefstukken maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Zij zijn uniek en onvervangbaar en moeten daarom met zorg worden behandeld door alle gebruikers.

Registratie en veiligheid

 • De eerste keer dat u een bezoek brengt aan ons archief wordt u ingeschreven in ons bezoekersregister nadat u zich heeft gelegitimeerd met een geldig rijbewijs, paspoort of Europese Identiteitskaart. De keren daarna meldt u zich met uw archiefpas bij de receptiebalie en wordt uw bezoek geregistreerd in het bezoekersregistratiesysteem.
 • Met de ondertekening van het inschrijfformulier bij uw eerste bezoek conformeert u zich aan dit reglement.
 • Uw archiefpas is strikt persoonlijk. Verlies of diefstal dient zo spoedig mogelijk bij RHC Groninger Archieven gemeld te worden.
 • In de studiezaal is het meenemen van aantekeningen, papier, potlood en laptop (zonder tas) toegestaan. Papier en potloden zijn kosteloos verkrijgbaar aan de balie van de studiezaal. Alle andere spullen (waaronder jassen en tassen) kunt u achterlaten in de garderobe. Er zijn afsluitbare kluisjes ter beschikking. RHC Groninger Archieven is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan uw eigendommen.
 • Persoonlijke bezittingen (portemonnee, bril zonder koker, sleutels) zijn toegestaan in de studiezaal, mits meegenomen in de transparante plastic tas die u kunt krijgen bij de receptie.
 • Op verzoek dient u de inhoud van uw tas te tonen aan de dienstdoende receptie- of studiezaalmedewerker.
 • In geval van een calamiteit dient u de instructies van het personeel op te volgen.
 • In geval van diefstal wordt aangifte gedaan.
 • Uw gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens alleen gebruikt voor de bedrijfsvoering bij RHC Groninger Archieven.

Rust en orde

 • Het meenemen of consumeren van eten en drinken in de studiezaal is niet toegestaan. Dit geldt ook voor snoep en kauwgom.
 • In alle publieke ruimten van RHC Groninger Archieven geldt een rookverbod.
 • Mobiele telefoons mogen alleen na toestemming van een studiezaalmedewerker meegenomen worden. Tijdens het bezoek aan de studiezaal moeten ze uitgeschakeld zijn.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan.

Gebruik en reproductie van stukken

 • Archiefstukken, boeken en toegangen mogen niet uit de studiezaal worden meegenomen.
 • Documenten die door de afdeling Restauratie zijn gekenmerkt als zijnde in zeer slechte materiële staat worden niet ter inzage gegeven.
 • U mag geen aantekeningen op stukken maken, papieren toevoegen of verwijderen of losse stukken opnieuw ordenen. Ook is het niet toegestaan geraadpleegde stukken te gebruiken als ondergrond bij het schrijven, ze over te trekken of ze te vouwen.
 • U mag maximaal drie verpakkingseenheden (doos, portefeuille, band) tegelijk op tafel hebben.
 • De stukken dienen na raadpleging in dezelfde staat en volgorde waarin ze zijn ontvangen, weer teruggegeven te worden bij de studiezaalbalie.
 • Duplicaatbestanden en publicaties (ook microfilms en fiches) die in de studiezaal staan, kunt u tegen betaling met behulp van de daar aanwezige kopieerapparatuur zelf reproduceren.
 • Voor reproductie van aangevraagde stukken is altijd de tussenkomst van een baliemedewerker nodig. Reproductie vindt alleen plaats wanneer de toestand van het stuk dit toelaat, dit wordt bepaald door het hoofd Studiezaal.
 • Het is mogelijk de aangevraagde stukken met eigen apparatuur (zonder flits) te fotograferen. Speciaal voor dit doel is in de studiezaal een reproductiestandaard neergezet. Stukken mogen niet op de vloer worden gelegd. Het gebruik van scanners is niet toegestaan.

Sancties

 • Als u weigert zich te gedragen overeenkomstig dit reglement of de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel niet opvolgt, kan onmiddellijk verder verblijf in de studiezaal worden ontzegd.
 • Bij herhaaldelijk geconstateerde overtreding kan de directeur van RHC Groninger Archieven u voor een bepaalde periode of definitief de toegang tot de studiezaal of het gebouw ontzeggen. Beroep tegen deze beslissing staat open bij het Dagelijks Bestuur.