Zoek op de website

Slochteren

1. Hoe is de naam van uwe woonplaats?

Slochteren.

2. Welke gehuchten en buurtschappen liggen in dezelve? Hoe ver en in welke strekking liggen deze gehuchten of buurtschappen van de kerk? en wat weet gy, nopens den naamsoorsprong van ieder derzelver en van de plaats uwer woning zelve?

Het Schaaphok 1 uur ten noorden van de kerk. De Ruiten een ½ uur ten Z.Westen van de kerk. En een gedeelte van Denemarken een ½ uur ten Noorden van de kerk. De naamsoorsprong is my tot hiertoe onbekend gebleven.

3. Is er ook dufsteen of duifsteen aan uwe kerk, en hoe groot zyn die steenen? Is er ook een opschrift op uwe torenklok of zyn er ook opschriften op uwe torenklokken? en zoo ja; hoe luiden die?

Neen.

4. Welke rivieren, stroomen, maren, kolken of diepen worden in uwe kerkelyke gemeente gevonden? en welke is derzelver loop en uitwatering?

Een waterleiding de AE genaamd, komende uit de Gemeente Sappemeer, loopt langs de grenzen van Slochteren; snydt het Slochterdiep by het Schaaphok en loopt vervolgens naar de Gemeente Woltersum.
Ook vindt men hier eene menigte waterplassen, waar het veen uitgebaggerd is.
En het Slochterdiep loopende van Slochteren naar Groningen.

5. Welke meeren in den omtrek van het dorp uwer woning, het zy nog aanwezig of drooggemalen?

Geene.

6. Welke gasten, wierden, warven, essen, heuvels, hoogten of dyken in diens omvang? Hoe hoog zyn dezelve en welke is derzelver uitgestrektheid?

Een buitendyk N.West van de kerk, loopende van de Ruiten tot het Slochterdiep waarop vier watermolens zyn geplaatst, om het bouw- en weideland van het overtollige water te ontlasten. En is hoog ...

7. Welke bosschen zijn daar?

Het Bosch van Jhr. J. Hora Siccama van Slochteren, het welk met fraa�e wandelpaden is door vlochten en zeer wel wordt onderhouden.

8. Welke zyn er de voortbrengselen uit ieder der drie natuurryken?

Uit het plantenryk, Rogge, haver, boekweit, gerst, koolzaad, aardappelen, peul- en boomvruchten en houtgewas.
Dierenryk. Paarden, Koeyen, Schapen, zwynen, gevogelte, Wild en Visschen is het tamelyk voorzien.
Delfstoffelyk ryk. Leem en turf.

9. Welke is de grondsgesteldheid in de uitgestrektheid van uw kerspel? Hooger en dieper?

Het bovenste meest gemengde grond van zand en veen, ook nog een weinig klei en dieper veen, zand of leem.

10. Welke kunsten of wetenschappen worden daarin beoefend?

11. Welke Fabryken, Trafyken of Handwerken worden daarin gedreven?

Stelmakers, timmerlieden, schoenmakers, kleermakers, wevers, blaauwverwer, huisverwer en glazemakers, kuipers, bakkers.

12. Welke is de luchtgesteldheid in uwe stad, in uw dorp of in uw gehucht?

Gematigd en niet ongezond.

13. Hoe vele kerken, scholen, leesgezelschappen en zanggezelschappen bestaan er?

Eene kerk, ééne school, welke in twee vertrekken is afgedeeld, één Zanggezelschap, behalve de gewone zangschool voor kinderen en één Leesgezelschap.

14. Welke middelen van bestaan hebben de inwoners van uwe woonplaats?

Het hoofdzakelyke bestaan, is de Landbouw en veeteelt.

15. Hoe is hunne platte taal? Men verlangt dit door naïve en uitgekozene voorbeelden opgehelderd te zien.

16. Welke is hun algemeen karakter en hunne levenswyze; welke zyn hunne zeden en gewoonten? Hoe meer dit in kleine huisselyke en maatschappelyke byzonderheden komt hoe liever; b.v. welke is de tyd van opstaan, van ontbyten, van middageten en avondeten, van bedgaan, van vermaken en uitspanningen, wyze van bezoeken, tafelgebruiken by het trouwen en by begravenisplegtigheden en gewoonten van allerlei aard, inborst, denkwyze enz. enz.

Zy zyn werkzaam, spaarzaam, mededeelzaam en eenvoudig in hunne levenswyze.

17. Welke plaatselyke byzonderheden zijn u nog bekend, die onder geene der vorige vragen kunnen beantwoord worden? Hieronder kan men ook nemen de Burgten en de voormalige Burgten, spookverschyningen en dergelyke bygeloovigheden, welke van ouden tyd zyn, en voorzeker op daadzaken van den tyd steunen, of uit heidenschen tyd afkomstig zyn; overleveringen, byzondere kinderliedjes of oude gezangen, die algemeen bekend zyn; oudheden, merkwaardigheden, geboorte van geleerde, kundige, dappere en verdienstelyke mannen van allerlei stand; enz.

De Burg Fraeylemaborg van Jhr. J. Hora Siccama van Slochteren.
Ook op de Ruiten is thans nog een gedeelte van een voormalige burg te Slochteren naby de kerk heeft ook nog een burg geweest bekend onder den naam van Voorburg. Welke alle, onder het huis van Slochteren hebben behoord.

Opgemaakt te Slochteren den 24 Sept. 1828. (get) G. Kwast.