Zoek op de website

Zoekuitleg AlleGroningers

Aan de hand van het volgende praktijkvoorbeeld willen wij u laten zien welke zoekmethoden er zijn en waar u bij het zoeken op moet letten.

Als uitgangspunt voor ons onderzoek hebben we gekozen voor een huwelijk – in ons voorbeeld dat van Jan Hendrik Baas en Grietje Nannes Kroon - omdat dit type akte de meeste informatie oplevert voor vervolgonderzoek. Om op de naam van zowel de bruid als van de bruidegom te kunnen zoeken, kiezen we voor de optie ‘uitgebreid zoeken’.

Het is wel verstandig daarbij niet te veel velden tegelijk in te vullen omdat dit de kans op resultaat verkleint.

Weliswaar zal een dergelijke zoekmethode vaak tot veel treffers leiden, maar deze zijn daarna weer te sorteren, bijvoorbeeld door te alfabetiseren op voornaam van de bruid(egom). Alfabetisch of chronologisch sorteren gebeurt bij dubbelklik op de betreffende veldnaam.

Op die manier kan dus toch vrij eenvoudig en snel de gewenste registratie in de lijst van treffers opgespoord worden. Als daarentegen de velden ‘periode’ en/of ‘plaats’ met enige zekerheid in te vullen zijn, verdient dat echter weer wel de voorkeur, vooral omdat dit het aantal treffers wel zonder al te veel risico’s beperkt.

Klikken op de knop ‘start zoeken’ levert in dit geval 1 treffer op.

Door op de naam Baas te klikken wordt de beschrijving van de gezochte huwelijksakte verkregen.

Doorklikken op een onderstreepte naam geeft een overzicht van akten waarin die betreffende naam ook voor komt. Deze is hieronder afgebeeld. Let op: het gaat hierbij dus om een nieuwe, ongefilterde zoekopdracht, waarbij het niet noodzakelijkerwijs om dezelfde persoon gaat, maar om personen met een identieke naam.

Door de beschrijvingen één voor één te bekijken en te zoeken naar overeenkomstige namen van relaties kunt u bepalen of het inderdaad om dezelfde Jan Hendriks Baas gaat als hierboven.

Omdat tussen de gegevens bij zijn huwelijk de velden ‘leeftijd’ en ‘geboren’ nog niet zijn ingevuld kunnen we nu nog niet precies bepalen of Jan Hendriks Baas vóór of na 1811 is geboren.

Alvorens een nieuwe zoekactie uit te voeren naar de doop of geboorte van Jan Hendriks Baas is het niet onverstandig ‘en passant’ ook even het bovenstaande rijtje te bekijken op de aanwezigheid van gegevens die ons meer kunnen vertellen over onze Jan Hendriks (Baas).

Uit dit overzicht blijkt in elk geval dat, hoewel het gros van de Groningers destijds nog geen vaste achternaam bezat, de naam ‘Baas’ blijkbaar al wel voor komt in registraties vóór 1811, hetgeen ons dwingt om ons bij onze zoektocht niet alleen te oriënteren op het patroniem ‘Hendriks’ of variaties daarvan.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat het hier om de door ons gezochte persoon gaat, kan deze vraag alleen beantwoord worden door de registraties stuk voor stuk te bekijken.

Omdat in dit geval er geen direct verband bleek te zijn met onze Jan Hendriks (Baas) richten we ons bij het zoeken naar Jan’s doopregistratie eerst op het enige houvast dat we hebben: de namen
van zijn ouders. Daartoe vullen we het zoekschema opnieuw in. Een aantal opmerkingen daarbij:

  1. bij het zoeken naar een doop wordt het veld ‘achternaam’ niet ingevuld. Weliswaar is het niet onwaarschijnlijk dat Jan gebruik maakte van het patroniem ‘Hendriks’, maar in de periode vóór 1811 is de keuze van een patroniem wettelijk niet zo verankerd als later in de Burgerlijke Stand en kent een patroniem als dit vele gedaanten. In dit geval vullen we dus alleen de voornaam van de dopeling in. Omdat we de naam kunnen combineren met de voornaam en/of het patroniem van (één van de) ouders is het toch mogelijk vrij gericht te zoeken.
  2. omdat het waarschijnlijker is dat Jan vóór 1811 is geboren en omdat in tegenstelling tot de dopen nog niet alle geboortegegevens zijn ingevoerd zoeken we in de eerste plaats in de doopregistraties.
  3. hoewel het gebruikelijk is om te zoeken op het patroniem, dus op de voornaam van de vader is het in ons geval beter om te zoeken met behulp van de naam van de moeder. Omdat zo’n 90% van de Groninger bevolking zich vóór 1811 bediende van een patroniem in plaats van een vaste achternaam ligt het voor de hand te zoeken op het patroniem ‘Jans’ en niet op de achternaam Flort. Weliswaar is dit patroniem net zo algemeen als dat van vader ‘Hendriks’, maar is het aantal variaties in de schrijfwijze veel kleiner dan van deze laatste.
    Een identieke zoekactie zonder toevoeging van het patroniem Jans op dit moment overigens 6 treffers opleveren. Omdat de naam ‘Evertje’ in relevante registraties wellicht ook de gedaante kan hebben als ‘Evertie’, ‘Evertien’ of ‘Evertjen’ is het verstandig om bij te zoeken met behulp van ‘jokers’ of ‘wildcards’. Dit zijn tekens die in een naam op de plek komen te staan van één of meerdere alternatieve (mede) klinker(s). Uitvoerige uitleg over het gebruik ervan vindt u onder het kopje ‘zoeken op naam’. Zo levert de zoekterm ‘H*nd*’ niet alleen de naam ‘Hendrik’ op, maar ook ‘Hendrick’, ‘Hijndri(c)k’, ‘Hinderk’, ‘Hinderik’, ‘Hendrikus’.
    Weliswaar wordt zo de nauwkeurigheid kleiner, maar wordt de kans op resultaten, waar de door u gezochte tussen zit, groter. Omdat we in ons geval dus niet precies weten wat de leeftijd van de bruidegom bij zijn huwelijk in 1831 was en we ook niet weten of dit zijn eerste huwelijk was – een veld met opmerkingen als: ‘weduwnaar/weduwe van….’ ontbreekt nu nog - kiezen we voor de zekerheid voor de wat ruime periode van 1780 tot 1811. Het schema (inclusief het zoekresultaat) ziet er nu als volgt uit:

Zoeken op beide treffers levert de volgende informatie op

Waarschijnlijk is de als eerste gedoopte zoon Jan op jonge leeftijd overleden, maar door het ontbreken van registraties van overlijden in Wildervank uit die periode is dit niet eenvoudig te controleren.

Het extract uit het doopregister in de bijlagen van het huwelijk met Grietje Nannes Kroon bevestigt in elk geval dat de in 1802 gedoopte Jan Hendriks degene was met wie zij in de echt verbonden werd.

Actuele inhoudsopgave van www.allegroningers.nl

Op de homepage en via de keuze ‘introductie’ onder het kopje ‘stand van zaken’ vindt u algemene informatie over dat wat tot nu toe aan gegevens uit akten en registraties is ingevoerd. Door de keuzemogelijkheid ‘bladeren door registers’ op de homepage aan te klikken, komt u bij een zoekscherm, waarmee u overzichten kunt oproepen van alle tot nu toe gescande registers en/of alle registers waaruit gegevens zijn ingevoerd in de database.

U kunt zoeken op brontype, plaats en periode. Hieronder staat een dergelijke lijst afgebeeld van doop-, trouw- en begraafboeken en registers van de Burgerlijke Stand uit Adorp (kerspel en gemeente) over de periode 1790-1820. Omdat het veld ‘alleen registers met beeld’ niet aangevinkt is, wordt in zowel de gescande als (nog) niet gescande delen gezocht.

De laatste categorie bevat dus alleen ingevoerde gegevens. Deze zijn wel doorzoekbaar, maar niet door te bladeren en zijn derhalve ook niet onderstreept.