Zoek op de website

Bronnenschema middenstand

Bedrijfsarchieven
> Via de website www.wigedok.eu, kunt u zoeken op firmanaam of vestigingsplaats. U vindt via deze site zowel materiaal dat bij de Groninger Archieven wordt bewaard als bij andere instellingen.
> Archiefmateriaal wordt ook bewaard door historische verenigingen, musea en gemeentearchieven, soms ligt er nog materiaal bij oud-werknemers, bestuursleden of nazaten van de eigenaar. Wilt u weten of er nog archiefmateriaal is bewaard dan is het goed om bij deze mensen navraag te doen.

Briefhoofden en reclamemateriaal
Van veel bedrijfjes is documentatie bewaard. Hierbij kunt u denken aan brief- en rekeninghoofden, reclame- en promotiemateriaal en dergelijke.
> Documentatiemappen, te vinden via de bibliotheekcatalogus van de Groninger Archieven, zoek op firmanaam (toegang 1774).
> Verzameling brief- en rekeninghoofden, 1800-1999: (toegang 909). Alfabetisch geordend per plaats.

Handelsregisterdossiers
> Handelsregister van de Kamer van Koophandel, 1921-ca. 1980: te doorzoeken via deze website. Zoek in het zoekvenster rechts boven op de homepage op <handelsregisterdossiers>. U kunt daarna in de zoektoegang zoeken op: handelsnaam (komt soms overeen met de persoonsnaam van de eigenaar), plaatsnaam en KvK-nummers. Ook kunt u zoeken op het soort bedrijf. De zoektoegang beslaat de gehele provincie; u zoekt dus direct door de handelsregisterdossiers van de KvK te Groningen en de KvK te Veendam.
> Dossiers die niet voor ca. 1980 zijn afgesloten, zijn ook digitaal terug te vinden via www.kvk.nl.

Bouwvergunningen
Zie Onderzoek naar panden.

Hinderwetvergunningen
> Stad Groningen, 1875-1965: (toegang 1830). Deze toegang is tot 1940 alfabetisch te doorzoeken op straatnaam en naam van de aanvrager in de rode mappen in de studiezaal (kast 11 en 12). Informatie over de periode na 1940 kunt u krijgen via de baliemedewerkers van de studiezaal.
> Stad Groningen, 1965-1987: (toegang 1971). Alfabetisch te doorzoeken op straatnaam en naam van de aanvrager in de rode mappen in de studiezaal (kast 11 en 12).
> Hoogkerk, 1888-1937: (toegang 1748).
> Noorddijk, 1904-1938: (toegang 1491, inv.nrs. 700). Inventarisnummer 701 bevat een register op hinderwetvergunningen over de periode 1898-1912.
> Noorddijk, 1940-1968: worden bewaard bij de Milieudienst Groningen.
> Andere gemeenten: hinderwetvergunningen zijn te vinden in het archief van het desbetreffende gemeentebestuur, zie www.groningerarchiefnet.nl, soms onder de term ‘Milieuvergunningen’.
> Hinderwetvergunningen van de Arbeidsinspectie, 1910-1975: (toegang 1036). Per gemeente onderverdeeld in bedrijfsgroepen. Inventarisnummers 141-146 bevatten een kaartsysteem met een index op plaatsnaam. Hierin kunt u zoeken op naam van de aanvrager. Let op: niet alle dossiers zijn aanwezig.

Patentregisters
> Stad Groningen, 1812-1870: (toegang 1399, inv.nrs. 5731-5749 en 5751-5848). Het register van de periode voor 1867 bevat weinig bruikbare informatie, alleen namen van personen die een patent hebben gekregen. De periode 1867-1870 is zeer volledig overgeleverd. De patentregisters zijn per wijk geordend en te doorzoeken op het oude adres van wijkletter en huisnummer. Het omnummerregister  van wijkletter en huisnummer naar straatnaam en huisnummer is in te zien via de balie van de studiezaal. Daarnaast zijn er speciale registers voor schippers, koffiehuishouders, kramers/kooplui en tappers/slijters/kroeghouders.
> Andere gemeenten: kijk op www.groningerarchiefnet.nl en zoek bijvoorbeeld op <patent*>.

Kohieren van hoofdelijk omslag
> Stad Groningen, 1858-1922: (toegangsnr 1469, inv.nrs. 738-941). Een alfabetisch register over de periode 1875-1914 treft u aan onder de inv.nrs. 985-992.
> Hoogkerk, 1830-1905: (toegang 1748).
> Noorddijk, 1867-1923: (toegang 1491, inv.nrs. 357-411). De inventarisnrs. 1183-1184 bevatten stukken over de hoofdelijke omslag over 1914-1923. Deze stukken zijn aan te vragen via de balie van de studiezaal.
> Andere gemeenten: kijk op www.groningerarchiefnet.nl.

Boedelinventarissen (1811-ca. 1925)
Meer informatie over boedelinventarissen.

Memories van successie (1806-ca. 1927)
De jaren 1812-1813 zijn niet bewaard gebleven.
Meer informatie over memories van successie.

Faillissementsdossiers
> Faillissementsdossiers  uit de periode 1811-1838 zijn terug te vinden in de archieven van de Vredegerechten (toegang 146). Een register op een deel van deze faillissementen is te vinden in het archief van de Rechtbank van eerste aanleg van Groningen (toegang 144, inv.nr. 382).
> Faillissementsdossiers uit de periode 1838-1939 zijn terug te vinden in de archieven van de arrondissementsrechtbanken. Hiervoor heeft u een plaats en datum van het vonnis nodig. Een datum kunt u terugvinden in het faillissementsregister dat arrondissementsrechtbanken vanaf 1896 moesten bijhouden. Sinds 1921 worden de plaats en datum van het vonnis vermeld in het dossier in het Handelsregister.

  • Arrondissementsrechtbank van Groningen, 1838-1939 (toegang 883, inv.nrs.  1753-1874  en 2257).
  • Arrondissementsrechtbank van Winschoten, 1838-1933 (toegang 882, inv.nr. 1435-1580).
  • Arrondissementsrechtbank van Appingedam, 1838-1877 (toegang 881, inv.nr. 283).

Archieven van middenstandsverenigingen
> Algemene Groninger Winkeliersvereniging, 1905-1979: (toegang 1312).
> Vereniging van Handelaren te Groningen, 1847-1940: (toegang 1369).
> Vereniging voor Handeldrijvende en Industriële Middenstand, 1918-1959: (toegang 1781).
> Vereniging van detailhandelaren in aardappelen, groenten en fruit ‘Door eendracht sterk’, 1939-1954: (toegang 2504).
> Handels Vereniging Veendam, 1905-1978: (toegang 2145).
> Vereniging van Meubelwinkeliers te Groningen, 1937-1949: (toegang 1934).
> Middenstandsverenigingen van andere gemeenten vindt u via www.groningerarchiefnet.nl.

Borgstellingsfonds voor de Middenstand
> Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand, 1936-1986: (toegang 1020).

Adresboeken
> Gemeente Groningen, 1854-1972 (niet jaarlijks): alfabetisch op naam, beroep of instelling met vermelding van adres. Vanaf 1907/1908 ook geordend op adres (hoofdbewoner + beroep genoemd). Deze staan op microfiches en zijn te raadplegen in de studiezaal (kast 59, lade 1). De adresboeken tot en met 1900 zijn tevens gescand en te bekijken op deze website.
> Zoek in de bibliotheekcatalogus van de Groninger Archieven naar:

  • Naamregister of adresboekje van alle kooplieden, winkeliers, fabrikanten, enz. enz. der stad Groningen.... voor het jaar 1817.
  • Adresboek of naam-register van fabrijkanten, kooplieden, winkeliers, notarissen, makelaars, enz. enz. te Groningen van J. Oomkens J.zoon, 1854.
  • Adresboek bevattende opgave van kooplieden, fabriekanten, winkeliers, advocaten, notarissen, makelaars, enz. te Groningen van H. Eling Wz., 1865.
  • Industriëel adresboek van de provincie Groningen 1952.
  • Algemeen adresboek van Nederland voor handel, landbouw, nijverheid en verkeer, 1938.  Dit adresboek is te doorzoeken per gemeente.
  • adresboeken van de gemeenten Haren, Hoogkerk, Delfzijl en Appingedam uit diverse jaren.

> Andere gemeenten: kijk op www.groningerarchiefnet.nl.
> Zoek naar adresboeken bij historische verenigingen.

Telefoongidsen
> Telefoongidsen voor de stad Groningen vanaf 1887 vindt u in de bibliotheek van de Groninger Archieven. Vanaf 1942 omvatten deze gidsen een grotere regio dan alleen de stad, vanaf 1959 zelfs de hele provincie. Sinds 1984 beperken de gidsen zich weer tot de stad Groningen en omgeving.
> De landelijke telefoonboeken van 1915 en 1950 zijn online raadpleegbaar.
> Zoek ook naar telefoongidsen bij gemeentearchieven en bij historische verenigingen.

Gemeentegidsen
> Gemeentegidsen van verschillende plaatsen vindt u in de bibliotheek van de Groninger Archieven.
> Zoek ook naar gemeentegidsen bij gemeentearchieven en historische verenigingen.

Kranten en advertentieblaadjes
> www.delpher.nl
> www.dekrantvantoen.nl
> Verzameling kranten: (toegangen 999 en 1740). U kunt de kranten (deels op microfiche) raadplegen in de studiezaal van de Groninger Archieven.

Beeldmateriaal
> Via www.beeldbankgroningen.nl kunt u zoeken naar oude foto’s van een straat of dorp. Soms zijn er ook foto’s van specifieke winkeliers of bedrijven.
> In de bibliotheek van de Groninger Archieven vindt u fotoboeken en boeken met ansichtkaarten.
> Historische verenigingen bewaren ook fotomateriaal.
> Het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) heeft veel dorps- en middenstandsfilms. In de 20e eeuw is van veel dorpen een dorpsfilm gemaakt, bijvoorbeeld in opdracht van de plaatselijke winkeliersvereniging. Deze films geven een beeld van het dagelijks leven, de bedrijven, winkels en verenigingen in het dorp. Deze kunt u via www.gava.nl opzoeken en bekijken. Zoek op plaatsnaam of trefwoorden zoals middenstand en winkels.

Kentekens
U kunt via onze website zoeken naar Groninger kentekens (1906-1950). Middenstanders met een auto kunt u op deze manier terugvinden. U kunt ook op kenteken zoeken op www.gava.nl en www.beeldbankgroningen.nl.
Meer informatie over Groninger kentekens.

Kentekendatabase.