Zoek op de website

Bronnenschema militairen

Na 1813

> Lotingsregisters en inschrijvingsregisters voor de Nationale Militie uit het archief van de Commissaris van de Koning(in), 1863-1941: (toegang 800, inv.nrs. 5626-5966).
> Inschrijvings- en lotingsregisters Nationale Militie  stad Groningen, 1813-1815: (toegang 1605, inv.nrs. 1319-1321). Aan te vragen bij de balie.
> Inschrijvings-, lotings- en verlofgangersregisters Nationale Militie stad Groningen, 1816-1914: (toegang 1399, inv.nrs. 10664-10985). Met losse indexen over de jaren 1821-1865. Bij de overige jaren vindt u een index achterin het register.
> Inschrijvings-, lotings- en verlofgangersregisters Nationale Militie Noorddijk, 1875-1914: (toegang 1491, inv.nrs. 757-829). De inventarisnrs. 823-829 bevatten verlofgangersregisters over de periode 1878-1926.
> Stukken over de Nationale Militie Hoogkerk: (toegang 1748). Zie rubriek 2.2.14 Militaire zaken.
> Certificaten van militie in de bijlagen bij de huwelijksakten van de burgerlijke stand (tot 1912):  Grotendeels te raadplegen op microfilms en -fiches (studiezaal). Voor een klein deel in origineel aan te vragen.

In de Franse tijd, 1795-1813

> Naamlijst militaire officieren in dienst van de Bataafse Republiek, 1797: (toegang 1, inv.nr. 1278).
> Lijsten van verleende paspoorten, 1802-1807: (toegang 3, inv.nrs. 506-507). Hierin niet uitsluitend militairen. Zie ook index 12 (kast 13).
> Lijsten van gepensioneerde officieren en manschappen woonachtig te Groningen, 1810: (toegang 3, inv.nr. 905; zie ook index 17 (kast 13).
> Stukken betreffende de conscriptie, 1808-1813: (toegang 3, inv.nrs. 1664-1666).
> Lijsten voor de formatie van de garde d’ honneur, 1813: (toegang 3, inv.nr. 1810). Zie ook index 14 (kast 13).
> ‘Garde nationale’, 1813: (toegang 3, inv.nrs. 1898-1902): lijsten van alle mannen van 20-40 jaar met opgave van hun burgerlijke staat uit het kanton Winschoten, Veendam, Pekela, Weener en Jemgum. Zie ook index 13 (kast 13).
> Trekkinglijst van de tweede cohorte der nationale garde, 1813: (toegang 3, inv.nrs. 1903-1906). Zie ook index 15 (kast 13)
> ‘Registratielijst’, 1799 en 1804: staten bevattende gegevens van de mannelijke inwoners van 18 jaar en ouder ter voorbereiding van de gewapende burgerwacht: (toegang 1605, inv.nrs. 27, 1278). Aan te vragen bij de balie.
> ‘Stamboek’, 1807-1811: staten bevattende gegevens over de leden van het bataljon gewapende burgermacht: (toegang 1605, inv.nr. 1277). Aan te vragen bij de balie.
> ‘Liste alphabétique des conscrits’, 1808: (toegang 1605, inv.nr. 1262): staten bevattende gegevens over de dienstplichtigen van de gemeente Groningen. Met aantekeningen tot 1811. Aan te vragen bij de balie.
> Lijsten van uitgetrokken en vrijwillige militairen naar Delfzijl en Coevorden, 1813: in het archief van de commissie (later hoofddirectie) militaire inkwartiering: (toegang 1354, inv.nr. 19).

Vóór 1795

> Lidmatenregisters van de hervormde gemeenten bevatten veel gegevens over de trek van militairen:

  • Stad Groningen: (toegang 1517, inv.nrs. 329-332). Zie indexen 132-135 en 512, met apart namenregister (kast 13-14).
  • Delfzijl: zie index 1004-1006 (kast 14).
  • Overige gemeenten: zie www.lidmatengroningen.nl.

> Nadere toegangen op getrouwde of ondertrouwde militairen in stad en provincie Groningen, behorend bij de toegang 124 en 1533: zie indexen 44 en 317 (kast 13-14).
> ‘Commissieboek van militaire ampten’, 1625-1745: (toegang 1, inv.nrs. 739-740).
> Verbalen van visitatiereizen van gecommitteerden uit de gedeputeerden langs de schansen van Westerwolde, 1738-1742: (toegang 1, inv.nrs. 749-803).
> Monsterrol van de ritmeester Philips S. van der Wenge, 1665: Met een lijstje van namen en plaatsen van herkomst, 1738-1742 (toegang 1, inv.nr. 807).
> Resoluties van de Staten Generaal met naamlijst op militairen, 1711: (toegang 1, inv.nrs. 1542-1543).
> Lijst van ontvangst van militaire en politieke equivalenten, 1760-1796: (toegang 2, inv.nr. 588).
> Register van betalingsordonnanties van militairen, 1677-1678: (toegang 2, inv.nr. 1284).
> Bemanning van oorlogsschepen, 1639-1642: (toegang 1605, inv.nr. 683). Aan te vragen bij de balie.
> Register van bedeelde soldatenvrouwen en de hen verstrekte ondersteuning, 1705-1745 in het archief van de diaconie van de Hervormde Gemeente Groningen: (toegang 1329, inv.nr. 314).
> Breukenboek van de hopmannen, 1670-1795 in het archief van het Borgerregiment Groningen: (toegang 1367, inv.nr. 11).
> Gedrukte lijst van officieren in Groningen, 1749 in het archief van het Borgerregiment Groningen: (toegang 1367, inv.nr. 12).

Vervolgonderzoek bij de Groninger Archieven

Landstorm en Landweer
> Inschrijvingsregisters van de Landstorm en de Landweer in het archief van de Commissaris van de Koning(in): (toegang 800, inv.nrs. 5978-5984).
> Inschrijvings- en verlofgangersregisters van de Landstorm 1896-1918 en de Landweer 1903-1918 stad Groningen: (toegang 1399, inv.nrs. 11001-11084).
> Inschrijvings-, keurings- en verlofgangersregisters van de Landstorm 1896-1927 en de Landweer 1908-1913 Hoogkerk: (toegang 1748).
> Inschrijvings- en verlofgangersregisters van de Landstorm 1896-1922 en de Landweer 1903-1918 Noorddijk: (toegang 1491, inv.nrs. 830-833).

Schutterij
> Archief van de schutterij van de stad Groningen, 1815-1907: (toegang 1376)
> Stukken over de schutterij in het archief van de stad Groningen: (toegang 1399, inv.nrs. 10986-10998).
> Stukken betreffende aanstelling en ontslag van officieren bij de schutterij in het archief van de Commissaris van de Koning(in): (toegang 800, inv.nrs. 5985-5993).
> Stukken over de (rustende) schutterij van Hoogkerk: (toegang 1748).

Overige bronnen voor militairen na 1811
> Ledenlijst van Vereniging ‘Het Metalen Kruis’, afd. Groningen: (toegang 485, inv.nr. 5): een vereniging van oud-militairen die hadden deelgenomen aan krijgshandelingen tegen Belgische opstandelingen in 1830-1831. Zie ook Gens Nostra 1960, pag. 45-48 (kast 48).
> Vrijwillige Flankeurscompagnie in de provincie Groningen, 1830-1831: (toegang 60): studenten van Vindicat die deelnamen aan krijgshandelingen tegen Belgische opstandelingen in 1830-1831.
> Krijgsraad in de provincie Groningen, 1814–1899: (toegang 147).
> Inspecteur-generaal van de Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht, 1912-1921: (toegang 962). Met keuringsregisters van de provincie Groningen.
> Winschoter burgerwacht, 1919-1939: (toegang 1051).
> Militieraad van de provincie Groningen, 1821-1916: (toegang 1145).

Vervolgonderzoek bij andere instellingen

> Nationaal Archief in Den Haag
> Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
> Instituut voor Militaire Historie in Den Haag
> Gemeentearchieven

 
Overzicht van de bronnen voor vervolgonderzoek bij andere instellingen.