Zoek op de website

Bronnenschema panden gemeente Groningen

Na 1816 > Gebouw

Periode 1878-ca. 2010
> Bouwvergunningen dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken en taakvoorgangers, 1878-heden: De dossiers uit de periode ca. 1878-1992 zijn grotendeels in toegang 2537 terug te vinden. Vindt u hierin niet wat u zoekt, kijk dan onder de onderstaande perioden.
Voor gedigitaliseerde dossiers uit de periode 1987-2000, zie toegang 2383. Deze zijn grotendeels in te zien op de computer op tafel 84 in de studiezaal.
> Hinderwetvergunningen, 1875-1987: zie het Bronnenschema middenstand.

Periode 1965-1987
> Bouwvergunningen: (toegang 1968). Bevat grotendeels dezelfde dossiers als toegang 2537. In deze toegang kan echter op adres en op naam van de aanvrager worden gezocht. Deze toegang is niet beschikbaar in zelfbediening. Vraag inlichtingen aan de balie.
> Werktekeningen dienst RO/EZ en taakvoorgangers, 1916-1987: (toegang 1615 en 1702): tekeningen van woonwijken, openbare gebouwen, overheidsgebouwen, havens, wederopbouw-, structuur- en uitbreidingsplannen. De tekeningen zijn gedigitaliseerd en te bekijken op onze website.
> Gesloopte panden/ niet-uitgevoerde bouwplannen, 1878-1975: zie het archief van de dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting (toegang 1516, inv.nrs. 124-228 en inv.nrs. 766-2444) en het archief van de dienst Gemeentewerken (toegang 1611, inv.nrs. 121 (index)-140).
> Structuur- en uitbreidingsplannen: (toegangsnrs. 1615, 1702 en bibliotheekcatalogus).

Periode 1916-1965
> Bouwvergunningen: (toegang 1842). Voor de dossiers uit de periode 1917-1940 kunt u zoeken op straatnaam. Om te kunnen zoeken naar de dossiers over de periode 1940-1965 is de tussenkomst van een baliemedewerker nodig.
> Dossiers van de gemeentesecretarie: (toegang 1841): informatie over wijk- en straataanleg, straatnaamgeving, aan- en verkopen van grond en gebouwen, scholen etc.
> Bestekken van infrastructurele werken en openbare gebouwen: (o.a. scholen): zie de archieven van de dienst Gemeentewerken (toegang 1611), Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (toegang 1516) en de Bouwmeester (toegang 1610). Een onderwerpen- en namenindex is beschikbaar aan de balie van de studiezaal.
> Werktekeningen dienst RO/EZ en taakvoorgangers, 1916-1987: (toegangen 1615 en 1702): tekeningen van woonwijken, openbare gebouwen, overheidsgebouwen, havens, wederopbouw-, structuur- en uitbreidingsplannen. De tekeningen zijn gedigitaliseerd en te bekijken op onze website.
> Gesloopte panden/ niet uitgevoerde bouwplannen, 1878-1975: zie het archief van de dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting (toegang 1516, inv.nrs. 124-228 en inv.nrs. 766-2444) en het archief van de dienst Gemeentewerken (toegang 1611, inv.nrs. 121 (index)-140).
> Woningregister stad Groningen, 1921: (toegang 1607, inv.nrs. 1362-1363). Bevat gegevens over het type woning, wijzigingen van huisnummers en eventuele opmerkingen. Geordend op straatnaam.

Periode 1856-1916
> Bouw- en timmervergunningen: (toegang 2129). Zoeken kan op adres of naam van de aanvrager. Let op: de dossiers van vóór 1900 zijn voorzien van het oude adres. Zie voor informatie over adreswijzigingen en omnummeringen het kader in dit hoofdstuk. Voor inzage moeten de dossiers worden aangevraagd; de bijbehorende tekeningen, die vanaf ca. 1870 werden bijgevoegd, zijn gescand en te bekijken op onze website.
> Bouwvergunningen uit het secretariearchief van het gemeentebestuur: (toegang 1399 onder rubrieknummer 2.2.4.12.2 ‘Bouwaanvragen en bouwvergunningen’). De inventarisnummers 670 en 1158 bevatten ook bouwtekeningen, de inventarisnummers 4640-5710 bevatten bestektekeningen. Via de balie van de studiezaal kunt u hierin inzage krijgen.
> Registers van systematisch woningonderzoek, 1904-1905: (toegang 1399, inv.nrs. 7592-7624): inventarisaties ten behoeve van de Woningwet van 1901. Alfabetisch geordend op straatnaam, per woning. Inclusief gedetailleerde tekeningen met kwaliteitsgegevens per huis.
> Onbewoonbaarverklaringen en verbeteringen aan woningen, 1872-1914: (toegang 1399, inv.nrs. 7516-7579). Geordend op adres.
> Registers van omnummeringen: zie onder Onderzoek naar Panden de paragraaf 'Wijknummers in de stad Groningen’ .

Periode 1816-1856
> Bouwvergunningen uit het secretariearchief van het gemeentebestuur: (toegang 1399, inv.nrs. 3033-3063, 3072-3094, 3095-3112 en 3115): De aanvragen voor de bouw- en timmervergunningen vindt u in de rekestboeken. Achterin vindt u onder de rubriek ‘Timmering’ de namen van aanvragers. Inventarisnummers 670 en 1158 bevatten ook bouwtekeningen. Via de balie van de studiezaal kunt u hier inzage in krijgen.

Panden in de voormalige gemeenten Hoogkerk en Noorddijk
In het algemeen geldt dat u hiervoor het beste aan de balie om inlichtingen kunt vragen.
> Bouwvergunningen uit het secretariearchief van de gemeente Hoogkerk, 1904-1968: (toegang 1748): Met tekeningen en een index op naam van de aanvrager. Er is een register van ingekomen aanvragen en er zijn nadere toegangen op naam van de aanvrager en op plaats.
> Bouwdossiers Hoogkerk, 1949-1969: (toegang 2665).
> Hinderwetvergunningen Hoogkerk, 1875-1920: zie het Bronnenschema middenstand.
> Bestekken van infrastructurele werken en openbare gebouwen Hoogkerk, 1915-1969: (o.a. scholen): zie het archief van de dienst Gemeentewerken (toegang 1612). Toegang 1688 bevat enkele tekeningen (inv.nrs. 29-31).
> Bouwvergunningen Noorddijk, 1913-1968: (toegang 2682). Deze toegang ontbreekt nog in de studiezaal. Vraag hiervoor inlichtingen bij de balie.
> Hinderwetvergunningen Noorddijk, 1898-1968: zie het Bronnenschema middenstand.
> Structuur- en uitbreidingsplannen Noorddijk, 1940-1969: (toegang 1492, inv.nr. 473-492).
> Bestekken van infrastructurele werken en openbare gebouwen Noorddijk, 1872-1969: (o.a. scholen en woningwetwoningen): zie het archief van de dienst Gemeentewerken (toegang 1613).

Panden in Helpman
De meeste bouwdossiers van Helpman uit het gemeentearchief Haren bevinden zich tegenwoordig bij de Groninger Archieven. In de publicatie Inventaris van de archieven van de gemeente Haren, 1811-1989 (in te zien in onze bibliotheek) zijn nog de dossiers terug te vinden die het gemeentearchief Haren bewaart.

Na 1816 > Eigendom

Periode, 1811-heden
> Kadastraal onderzoek stad Groningen, 1811-heden.
> Kadastraal onderzoek Hoogkerk, 1832-1938: Er is een index op de kadastrale leggers waarin u kunt u zoeken op persoonsnaam, zaaknaam of beroep van de eigenaar (index 128, kast 13).
> Koppelingen tussen kadastrale en niet-kadastrale gegevens zijn schaars en niet altijd volledig. We komen ze tegen in een drietal bronnen:

  • Functiekaarten van het Economisch Sociografisch Bureau, ca. 1970 (toegang 1615).
  • Registers van opbrengst van belasting op gebouwde eigendommen, 1897 (toegang 797, inv.nrs. 127-130).
  • Wijkregisters met geschatte huurwaarden t.b.v. grondbelasting, 1877-1882 (toegang 1399, inv.nrs. 5722-5725).

Bij de baliemedewerker kunt u met het huidige adres de huidige kadastrale aanduiding opvragen.
> Overdrachten van onroerende goederen door koop, verkoop of vererving, boedelinventarissen, huwelijkscontracten, testamenten, boedelscheidingen, 1811-ca. 1925: zijn te vinden in de notariële archieven.
> Memories van successie, 1806-1927. De jaren 1812-1813 zijn niet bewaard gebleven.
> Advertenties in kranten (openbare verkoop): Kijk op www.delpher.nl en www.dekrantvantoen.nl. U kunt de kranten ook (deels op microfiche) raadplegen in de studiezaal van de Groninger Archieven (toegangsnrs. 999 en 1740).

Na 1816 > Bewoners

Periode 1916-1969
> Woningkaarten stad Groningen, 1921-1960: (toegang 1607, inv.nrs. 926-991, 1364-1383).
> Woningkaarten Hoogkerk, 1930-1969: (toegang 1748).
> Woningregister Hoogkerk, circa 1922-1968: (toegang 1748). Bevat hoofdbewoners, geordend op oude aanduiding van wijknrs. en huisnrs. Met apart register van inwonende personen ca. 1922.
> Huisnummerregister Noorddijk: (toegang 1491), over de periode 1879-1914, 1920 (inv.nrs. 686-689) en 1930-1941 (inv.nr. 1025, zie ook inv.nr. 1026). Bevat hoofdbewoners, geordend op oude aanduiding van wijknrs. en huisnrs.
> Gezinskaarten stad Groningen, 1920-1939; Hoogkerk, 1913-1930; en Noorddijk, 1922-1938: Te raadplegen op microfiche in de studiezaal (kast 59, lade 1).
> Register van aangifte van verhuurde woningen, 1903-1921: (toegang 1399, inv.nrs. 7630-8039). Geordend op adres.
> Adres- en telefoonboeken: zie het Bronnenschema middenstand.

Periode 1815-1916
> Register van aangifte van verhuurde woningen, 1903-1921: (toegang 1399, inv.nrs. 7630-8039). Geordend op adres.
> Kohieren van hoofdelijke omslag, 1851-ca. 1922: zie het Bronnenschema middenstand.
>Register van putgerechtigden, 1813-1841: (toegang 1399, inv.nrs. 7382-7384). Hierin vindt u (een weliswaar niet volledig) overzicht van eigenaren en bewoners, geordend op adres.
> Lijst met namen van personen ontleend aan het Verpondingsregister, 1806.
> Bevolkingsregister, 1850-1920.
> Register van inwonenden/dienstboden Hoogkerk, 1863-1902: (toegang 1748).
> Adres- en telefoonboeken: zie het Bronnenschema middenstand.

Na 1816 > Verdere aankleding

> www.beeldbankgroningen.nl: zoeken op straatnaam en woonplaats.
> www.gava.nl.

Vóór 1816 > Eigendom

Huwelijkscontracten, testamenten, boedelscheidingen
> Stad Groningen, 1608-1811: (toegang 1534). Te vinden op microfiches in de studiezaal (kast 6, lade 2) onder de oude aanduidingen III x, index 172 (kast 14, plank 1 en 2) en onder III ij, index 173 (kast 14-2).
> Overige plaatsen in de gemeente: zie toegangen 730, 735, onder ‘protocollatie’ of onder ‘minuten van akten’. Een index op huwelijkscontracten in de provincie staat in de studiezaal, kast 83, plank 1.

Overdrachten van onroerende goederen door koop, verkoop of vererving
> Stad Groningen, 1613-1811: (toegang 1534, inv.nrs. 3935-4162). Te raadplegen op microfiches in de studiezaal (kast 6, lade 1) onder de oude aanduiding III x. Index 172 op voornamen. Zie verder ook: onroerendgoedtransacties, 1807-1810 (inv.nr. 4163; oud: III dd), vorderingen op onroerend goed van overleden en failliet verklaarde personen, 1605-1804 (inv.nrs. 294-352; oud: III l, index 202), trekcedullen van gerechtelijke executieverkopen en verslagen van openbare verkopingen, 1671-1810 (inv.nrs. 390- 397; oud: III p; index 205; de akten zijn in de studiezaal op microfiches te bekijken (kast 6). Vanaf 1700 staan ze ook in de schuldprotocollen van III x).
> Overige plaatsen in de gemeente: zie toegangen 730 (voor Noorddijk) en 735 (voor Hoogkerk), onder ‘protocollatie’ of onder ‘minuten van akten’.

Boedelinventarissen
> Stad Groningen: zie het archief van de Weeskamer (toegang 1462, inv.nrs. 35-75 en 130-145, index 110) en het archief van het Volle Gerecht (toegang 1534, inv.nrs. 884-972). Beide series boedelinventarissen zijn gescand en te bekijken op onze website. Zie ook het archief van het Nedergerecht in de stad Groningen voor inventarissen van gerechtelijke inbeslagname van goederen in de periode 1638-1761 (toegang 2428, inv.nrs. 164-180), te raadplegen op microfiche in de studiezaal onder de oude aanduiding III J (kast 6). Index 191.
> Overige plaatsen in de gemeente: zie toegangen 730 (voor Noorddijk) en 735 (voor Hoogkerk), onder ‘rechtspraak’ > ‘civiel’ > ‘voogdijzaken’. Deels gescand en te bekijken op deze website.
Meer informatie over boedelinventarissen.

Executieverkopen (zogeheten ‘trekcedullen’ en ‘preferentieoordelen’)
Zie het Bronnenschema boerderijen.

Vóór 1816 > Bewoners/eigendom

> Stadsrekeningen, 1595-1815: (toegang 1605): verkoop en verhuur van grond en onroerend goed in eigendom van de stad (inv.nr. 332), met bijlagen (inv.nr. 332b). Zie ook: rekeningen van kerke- en predikantengoederen (inv.nrs. 142-159, 350-414) en van goederen van gast- en weeshuizen (inv.nrs. 35-76, 374-381). Aan te vragen bij de balie.
> Registers van oude of nieuwe grondpachten, 1627-1815: (toegang 1605, inv.nrs. 2-3): overzichten van pachters/eigenaren per jaar en per locatie/straatnaam. Aan te vragen bij de balie.
> Registers (kohieren) der vaste goederen en landerijen, 1806: (toegang 1605, inv.nrs. 582-583).
> Verponding (grondbelasting). Voor de stad Groningen zie toegang 1605, inv.nr. 1270. Aan te vragen bij de balie.
> Registers voor de ontvangsten van het drek- en lantarengeld, 1765-1815: (toegang 1605, inv.nrs. 161-165): informatie over de bewoners/ eigenaren van huizen in de stad Groningen. Aan te vragen bij de balie.
> Bronbewerkingen met informatie over panden in de stad Groningen:

  • Collectie M. de Visser: (toegang 1249). Met aantekeningen over opvolgend huiseigendom in de binnenstad.
  • Collectie Kuiken: (toegang 1700). Gegevens over o.a.: huis-, buurt- en veldnamen vóór 1850 (inv.nr. 5); herbergen, bakkerijen, brouwerijen, koemelkerijen, molens en huismerken, e.a. (inv.nr. 8-10); gegevens over onroerend goed (inv.nrs. 18-20) en informatie over de wijk- en huisnummering en omnummering (inv.nrs. 21-25).
  • Collectie Lonsain: (toegang 1687). Aantekeningen over woningen in de binnenstad van Groningen, op straatnaam (inv.nrs. 1-292). Met verwijzingen naar de registraties van onroerend goed in het archief van de stedelijke rechterlijke colleges.