Zoek op de website

Bronnenschema schepen en schippers

Algemene scheepsbronnen na 1811

Bijlbrieven, koopbrieven, transportakten en bodemerijbrieven
> Rechtbanken van Eerste Aanleg, 1811-1838:

 • Groningen (toegang 144, inv.nr. 383; met index).
 • Appingedam (toegang 143, inv.nr. 265).
 • Winschoten, 1819-1838 (toegang 145, inv.nr. 139).

> Vredegerechten provincie Groningen, 1811-1838: (toegang 146, inv.nrs. 97, 233-234).
> Arrondissementsrechtbank Appingedam: (toegang 881):

 • bijlbrieven uit de periode 1838-1869 (inv.nrs. 342-344)
 • bodemerijbrieven uit 1845-1876 (inv.nr. 345).

> Arrondissementsrechtbank Groningen: (toegang 883):

 • bijl- en koopbrieven uit 1838-1869 (inv.nrs. 2137-2141)
 • akten van bodemerij, 1839-1920 (inv.nrs. 2125-2135, met naamindex onder inv.nr. 2252).

Notariële akten
> Akten van koop en verkoop en hypotheekakten: te vinden in de notarisarchieven.

Scheepsverklaringen, rederijcedullen, verklaringen van eigendom
> Archieven van de vredegerechten, 1811-1838: (toegang 146, onder ‘minuten van akten’). Zie voor scheepsverklaringen uit deze periode ook het archief van de Rechtbank van koophandel te Groningen (toegang 699, inv.nr. 134).
> Archieven van de kantongerechten en arrondissementsrechtbanken, na 1838: (toegangen 881-883, 149,150, 152-154, 157, onder ‘buitengerechtelijke zaken’, ‘deponering’ of ‘registraties’).

Veilingen van in beslag genomen schepen, 1840-1876
> Arrondissementsrechtbank in Groningen: (toegang 883, inv.nrs. 1924-1928).

Vonnissen
> Te vinden in de gerechtsarchieven, zie het archievenoverzicht, rubriek 03 Justitie, Rechtspraak.

Patentbelasting
> Stad Groningen, 1867-1870: (toegang 1399, inv.nrs. 5752-5754, 5785-5787 en 5818-5820).
> Hoogkerk, 1847-1859: (toegang 1748).
> Noorddijk: niet aanwezig.
> Andere gemeenten: zie www.groningerarchiefnet.nl.

Scheepstijdingen
> diverse kranten, waaronder de Provinciale Groninger Courant, zijn in te zien op microfiche in de studiezaal. Veel kranten zijn digitaal beschikbaar op www.dekrantvantoen.nl en www.delpher.nl.

Schippersgezinnen
> Genealogische bronnen.
> Bevolkingsregister, ca. 1850 tot 1920: met aparte schippersregisters.
> Woningkaarten Groningen, 1921-1960: en Hoogkerk 1930-1969: met aparte registratie van schippers (toegang 1607, inv.nr. 991 en toegang 1748).
> Register van ingeschreven schippersgezinnen uit het jaar 1950 in het archief van de Gereformeerde kerk te Groningen: (toegang 1511, inv.nr. 1553).

Aanvullende bronnen voor de zeevaart na 1811

Zeebrieven
> Arrondissementsrechtbank Groningen: (toegang 883, inv.nr. 2141). Bevat zeebrieven uit 1819, 1839-1841 en 1852-1858.
> Kantongerecht van Zuidbroek: (toegang 157, inv.nr. 935).
> Kantongerecht van Hoogezand: (toegang 152, inv.nrs. 118-119).

Monsterrollen
Een database van alle bewaard gebleven monsterrollen uit de hele provincie over de periode 1803-1937 is in te zien op de website van het  Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Aanvullende bronnen voor de binnenvaart en kustvaart na 1811

Scheepsmetingen
De liggers van de Scheepsmetingsdienst uit de periode 1899-1989 zijn te bekijken in een online database. De overige liggers kunnen op aanvraag worden ingezien bij het Maritiem Museum in Rotterdam.

Algemene scheepsbronnen vóór 1811

Bijlbrieven, koopbrieven, transportakten en bodemerijbrieven
> Verzegelingen van plaatselijke rechtbanken (toegangen 730-735 en 1534, onder ‘protocollatie’ of ‘minuten van akten’). Deze zijn deels gescand en te bekijken op onze website. Indexen: zie o.a. index 22 (Appingedam over de periode 1752-1773), index 285 (Farmsum, c.a. over de periode 1751-1803) en index 36 (Delfzijl over de periode 1754-1775).
> Aparte scheepsregistraties zijn te vinden in de gerechten van:

 • Selwerd en Sappemeer (toegang 730, inv.nrs. 1609-1648 en 2010-2017).
 • De beide Oldambten (toegang 731, inv.nrs. 6067-6103, 6993 en 6999).
 • Fivelingo (toegang 733, inv.nrs. 763-765).
 • Hunsingo (toegang 734, inv.nrs. 722 en 724).
 • Westerkwartier (toegang 735, inv.nrs. 305-335: Gerecht van De Kampen, 1744-1803; en inv.nrs. 405-409: Gerecht van Platvoetshuis, 1784-1803).

> Verzegelingen van stedelijke rechterlijke colleges van de stad Groningen, (toegang 1534). Bevat:

 • Transacties van onroerend goed, 1613-1811: (inv.nrs. 3935-4162 ). Te raadplegen op  microfiche in de studiezaal onder de oude aanduiding III x. Index 172.
 • Testamenten, boedelscheidingen en huwelijkscontracten, 1601-1811 ( inv.nrs. 3484-3934) Te raadplegen op microfiche in de studiezaal onder de oude aanduiding III ij. Index 173.

Rederijcedullen
> Archieven van de jurisdictie Westerwolde, 1803-1810: (toegang 732, inv.nr. 1032).

Aandeelhouders
> Huisarchief Menkema en Dijksterhuis: (toegang 623, inv.nr. 178). Voor transcripties en andere gegevens over schepen, werven en scheepvaart zie ook toegang 755, inv. nr. 25.

Rechtzaken betreffende schepen en scheepseigenaren
> Civiele procedures tegen scheepseigenaren:  zijn te vinden in het archief van het Gild-, water- en stapelrecht in de stad Groningen, 1434-1811: (toegang 2429).
> Protocol van gerechtelijke scheepsverkopingen over de jaren 1572-1629 en 1765-1778: (toegang 2429, inv.nrs. 47 en 50). Zie ook index 303.

Schippersgezinnen
> Genealogische bronnen.

Aanvullende bronnen voor de zeevaart vóór 1811

Zeebrieven
> Lijst van afgegeven zeebrieven, 1809-1810, in de jurisdictie Westerwolde: (toegang 732, inv.nr. 1037).
> Afgegeven zeebrieven door de stad Groningen, 1802-1809: (toegang 1534, inv.nr. 4437). Te raadplegen op microfiche in de studiezaal onder de oude aanduiding III C.

Scheepsverklaringen
> Scheepsverklaringen uit het gerecht van Fivelingo, 1796-1810: (toegang 733, inv. nrs. 103-108 en 1090-1098). Sommige protocollen zijn geïndiceerd op naam van de schipper. Deze indexen zijn voor- of achterin het boek te vinden.

Monsterrollen
Een database van alle bewaard gebleven monsterrollen uit de hele provincie over de periode 1803-1937 is in te zien op de website van het  Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Aanvullende bronnen voor de binnenvaart en kustvaart vóór 1811

Scheepsmetingen
De liggers van de Scheepsmetingsdienst uit de periode 1899-1943 zijn te bekijken in een online database. De overige liggers kunnen op aanvraag worden ingezien bij het Maritiem Museum in Rotterdam.

Verdere aankleding

> www.beeldbankgroningen.nl
> www.gava.nl
> www.maritiemdigitaal.nl: gezamenlijke online database van een aantal maritieme musea in Nederland, met beschrijvingen en foto’s van museale objecten en bibliotheekcatalogi.