Zoek op de website

Eerste Kadastrale Kaart

Koning Lodewijk Napoleon beval in januari 1807 een plan op te stellen om te komen tot ‘eene algemeene opneming van Landerijen binnen het Rijk’.

Het duurde echter nog tot 1821 alvorens de landmeters Van Hulten en Van Leggelo werden aangewezen om de stad Groningen op te meten. Op basis van de gegevens die zij verzamelden is het zgn. ‘kadastrale minuutplan’ van de stad getekend.

De plattegrond van de stad binnen de wallen bestaat uit zes bladen, voor elke kadastrale sectie één blad. Overeenkomstig de richtlijnen voor de weergave van dichtbebouwde gebieden is de schaal 1:1.250 gebruikt.

Omdat de vastlegging van de kadastrale gegevens grote gevolgen had voor de eigenaren en huurders van de percelen duurde het nog lange tijd alvorens het minuutplan definitief werd vastgesteld.

Men kan er echter van uitgaan dat het kaartbeeld de situatie van 1 oktober 1832 weergeeft.
De nummers verwijzen naar boeken waarin de betrokken percelen zijn beschreven, de zgn. ‘oorspronkelijke aanwijzende tafels’ en ‘perceelsgewijze leggers’.

Uitsnede kadastrale kaart 1821 Uitsnede kadastrale kaart 1821