Zoek op de website

Bijlage 1

GrA T2100-219.1 (9 juni 1473)

 

Burgemeesters en raad van Groningen verklaren een overeenkomst te hebben gesloten met de kerspelen van het gericht van Selwerd, zijnde Broke, Kroepeswolde, Wulffsberge, Nortlaren, Unna, Haren, Helpman, alsmede het klooster Essen over het diep dat van ‘boeven zuetwert nederkomet lopen op de oesterzyd verby onser stad’.

[1]

Wy, borgermestere ende raed der stad Groningen, bekennen ende tugen myt dessen openen breve dat wy leeffliken ende mynnentlike overgekomen sint mytter gemeenre meente der karspelen des gerichtes van Selwert als van Broke, Kroepeswolde, Wulffsberge, Nortlaren, Unna, Haren, Helpman, ende mytten cloester van Essen, alze van den diepe dat van boeven zuetwert nederkomet lopen up de oesterzyd verby onser stad,

[2]

also dat die vorg. gemene meente mytten vors. cloester sullen dat vors. diep staende, vry, diep ende onbehindert holden van boeven nederwert hent an den stenen tijll toe, die leget an den Damsaterwech, buten todoen ende onkost onser stad, beholden der meente vorg. ende enen yewliken sine stalle in den vors. diepe, daer elk recht to hebben mach offte hevet.

[3]

Ende des gelikes sullen wy dat vors. diep voert holden vry, diep ende onbehindert hent an dat diep dat lopet van onser stad nortwert na Selwert buten todoen ende onkost der gemeenre meenten ende des cloesters vors.

[4]

ende dat selve diep sullen die vorg. meente daer weder antasten daer wy dat laten ende holdent voertan als sie van oldes plegen to doen, durende an beyden zyden tot ewygen dagen.

[5]

Weert oec sake dat yemandes bynnen onser marke dat vors. diep der vorg. gemene meenten tobehorende staende te holden demmede offte behinderde, daer sie scaden by lyden solden, daer loven wy em guet recht to wedervaren laten over diegene die em daerynne behinderen, so vele in ons is ende wy vermoegen.

[6]

Sonder argelist.
Dat orkonde wy myt onser stad zegell.

[7]

Ghegheven in den jaer ons Heren dusent vierhundert drie ende tsoventich, des wondesdages na den hilligen Pinsterdage, doe Gosen van Dulk, Herman Koning, Johan Tedema ende Johan Koenrades borgermestere waren onser stad.